12 اختلاف های پانسیون مطالعاتی با بزرگترین کتابخانه در اصفهان چیست؟

کتابخانه در اصفهان | بزرگترین کتابخانه در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان بهترین روانشناس
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 929

فهرست مطالب

کتابخانه در اصفهان چه مزیت های برتری را دارا می باشد؟

بزرگترین کتابخانه در اصفهان چه کاربردهای مهمی را دارا می باشد؟

پانسیون های مطالعاتی چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:بزرگترین کتابخانه در اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه مزیت های برتری را دارا می باشد؟

مقایسه‌های چندگانه توکی آن را تأیید کرد (نرخ متوسط ​​- نرخ آهسته: کتابخانه در اصفهان تخمین = 0.61 نیمه‌تن، z = 9.97، P <0.001، سرعت سریع – نرخ آهسته: تخمین = 1.51 نیم‌تن، z = 22.01، p <0.001 , نرخ سریع – نرخ متوسط: تخمین = 0.89 نیم صدای، z = 14.40، P < 0.001). شکل 3 میانگین و خطای استاندارد fo را در نیم‌تون‌های تولید شده در سه شرایط سرعت صحبت (آهسته، متوسط ​​و سریع) نشان می‌دهد. در مورد fo_st، برآورد انحراف معیار برای اثرات تصادفی 0.94 برای شناسه شرکت‌کننده و 0.04 برای ترتیب اجرای وظایف، در دکتر آذین گازر حالی که انحراف استاندارد باقیمانده 0.59 بود. ضریب اثر ثابت برای فاصله بین 3.56 نیم‌تون بود. تعداد اعضای شرکت کننده مرد 1.07 نیم صدا کوچکتر از زنان بود . در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

و در هنگام صحبت کردن با سرعت صحبت کردن، شرکت کنندگان تمایل به کاهش صدای خود داشتند. مقایسه‌های چندگانه توکی آن را تأیید کرد (نرخ متوسط ​​- نرخ آهسته: تخمین = 0.35- نیم‌تون، z = -5.40، P <0.001، سرعت سریع – نرخ آهسته: تخمین مات = -1.16، z = -19.89، P < 0.001، نرخ سریع – نرخ بزرگترین کتابخانه در اصفهان متوسط: تخمین = 0.81- نیم‌تون، z = -15.24، P <0.001). شکل 4 میانگین استاندارد برای اثرات تصادفی 1.2 برای شناسه شرکت‌کننده و 0.1 برای ترتیب اجرای وظایف بود، در حالی که انحراف استاندارد باقیمانده 0.9 بود. جنسیت اثر آماری معنی داری نداشت، در حالی که میزان صحبت افزایش یافت، فو کاهش یافت. تناسب خطوط رگر  drazingazor سیون آنها همراه با فواصل اطمینان 95٪ گروه بندی شده اند.

بزرگترین کتابخانه در اصفهان چه کاربردهای مهمی را دارا می باشد؟

بحث هدف اولیه مطالعه حاضر، ارزیابی رابطه پارامترهای صوتی آکوستیک، خستگی صوتی گزارش شده توسط خود، و نرخ گفتار از طریق یک پارادایم آزمایشی بارگذاری صوتی جدید بود که شرکت‌کنندگان را ملزم به خواندن یک قطعه با سه سرعت مختلف می‌کرد. خستگی صوتی با استفاده از رتبه‌بندی‌های خود ادراک شده/سوژه کتابخانه در اصفهان در مقیاس بورگ از 0 تا 100 اندازه‌گیری شد که 0 بدون خستگی صوتی و 100 نشان‌دهنده بیشترین خستگی صوتی ممکن است. SPL با نرخ صحبت کردن به صورت آماری معنی‌داری افزایش یافت (001/0 > P)، و شرکت‌کنندگان مرد به طور متوسط ​​SPL تولید کردند. مقاله در مطبوعات 6 مجله صدا، جلد. &&، شماره &&، 2021 شکل 1. میانگین و دکتر آذین گازر خطای استاندارد (SE) SPL در dBA تولید شده

در سه شرایط نرخ صحبت (آهسته، متوسط ​​و سریع) بر اساس جنسیت. 1.5 dBA کمتر از شرکت کنندگان زن در هر سه نرخ. انحراف استاندارد SPL با نرخ صحبت کاهش یافت و در طول سرعت سریع به طور قابل توجهی کمتر بود. این نشان می‌دهد که بزرگترین کتابخانه در اصفهان بلندگوها هنگام صحبت کردن با سرعت بالا، شدت صدای بیشتری را حفظ می‌کنند. این نتایج با ادبیات قبلی که تأثیر نرخ صحبت کردن را بر SPL بررسی کرده بود مطابقت دارد. شکل 3. میانگین و خطای استاندارد (SE) فرکانس بنیادی (fo) در نیم‌تون‌های تولید شده در سه شرایط سرعت صحبت (آهسته، متوسط ​​و سریع). به استرس ضربه بیشتر بافت تار صوتی کمک می کند، 43 و مکان های افزایش سرعت صحبت کردن و حتی بار صوتی بیشتر روی گوینده. در شکل 2:بزرگترین کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

بزرگترین کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

بزرگترین کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:بزرگترین کتابخانه در اصفهان

پانسیون های مطالعاتی چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

از نظر بالینی، این اطلاعات برای ارزیابی و درمان کاربران حرفه‌ای صدا مفید است که حرفه‌شان سرعت صحبت کردن سریع‌تر از حد معمول را می‌طلبد. یعنی کشیشان، معلمان، drazingazor پزشکان، شکل 2. میانگین و خطای استاندارد (SE) انحرافات استاندارد سطح فشار صوت (SPL_sd) در dBA تولید شده در سه شرایط سرعت صحبت (آهسته، متوسط ​​و سریع). شکل 4. میانگین و خطای استاندارد (SE) انحرافات استاندارد فرکانس بنیادی (fo_sd) در نیم‌تون‌های تولید شده در سه شرایط سرعت صحبت (آهسته، متوسط ​​و سریع) بر اساس جنسیت. مقاله در بزرگترین کتابخانه در اصفهان مطبوعات چارلز نودلمن، و همکاران، اثرات سرعت خواندن بر پارامترهای صدای آکوستیک و خود گزارشی Voca 7 شکل 5. میانگین و خطای استاندارد (SE) زمان آواسازی (Dt شکل 6. میانگین و خطای استاندارد (SE) خستگی صوتی بر حسب درصد ٪ تولید شده در سه شرایط سرعت صحبت (آهسته، متوسط، تولید شده در سه شرایط سرعت صحبت (آهسته، متوسط، و سریع)

. و سریع). پرستاران، آسیب شناسان زبان گفتار، و فروشندگان. 28-30 این کاربران حرفه ای صدا احتمالاً برای مدت طولانی با سرعت سریع صحبت می کنند، که به این معنی است که آنها همچنین صدا را در سطوح SPL بالاتر از حد معمول جمع می کنند. از نظر بالینی، این تجمع صدای w SPL بالا را می توان عاملی در نظر گرفت که به خستگی صوتی کمک می کند. در بین جنسیت‌ها، نتایج نشان‌دهنده

کتابخانه در اصفهان چه مزیت های برتری را دارا می باشد؟

نشان می‌دهد تلاش آوایی یک گوینده منجر به افزایش سطح فرکانس.

بزرگترین کتابخانه چه کاربردهای مهمی را دارا می باشد؟

از نظر بالینی، این اطلاعات برای ارزیابی و درمان کاربران.

پانسیون های مطالعاتی چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

(001/0 > P) برای افزایش فو در هنگام صحبت کردن با سرعت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما