3 خصوصیت های $ کاربردی کتابخانه در اصفهان را نام ببرید؟

بهترین روانشناس در اصفهان | کتابخانه در اصفهان | دکتر آذین  گازر | drazingazor

عنوان بهترین روانشناس
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 912

فهرست مطالب

بهترین روانشناس در اصفهان چه مزیت هایی را دارا می باشد؟

کتابخانه در اصفهان چه کاربردهای مهمی را شامل می شود؟

سالن های مطالعاتی چه ویژگی هایی را دارا می باشد؟

فهرست تصاویر

شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

بهترین روانشناس در اصفهان چه مزیت هایی را دارا می باشد؟

سرطان به ازای 1000 ماموگرافی غربالگری بیان می شود. بهترین روانشناس در اصفهان توموسنتز سینه CI همراه با ماموگرافی دیجیتال. نمی توانم). نرخ فراخوان به ازای ¼ به تنهایی بیان می شود؛ DM-DBT fi*P.05 دیجیتال (از نظر آماری مهم تشخیص، و تجزیه و تحلیل ما DMs و DM-DBTs را به طور جداگانه ارزیابی کرد. تفاوت‌های دیگر بین مطالعه Burnside و همکاران و بررسی ما این است که رادیولوژیست‌هایی را بدون کمک هزینه تصویربرداری پستان شامل می‌شدند، حجم تفسیری دکتر آذین گازر سالانه‌شان کمتر بود، و RR آنها بیشتر بود. با این وجود، هر دو مطالعه که به یک نتیجه می رسند، یافته ها را بیشتر تأیید می کند. خواندن دسته ای برای غربالگری تفسیر ماموگرافی با وجود این متغیرها برتر است. در  شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان مشاهده نمایید.

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان

. نویسندگان دیگر نیز خواندن دسته ای را بررسی کرده اند. یوان و همکاران، عملکرد ماموگرافی را در روش‌های رادیولوژی اجتماعی با عملکرد ماموگرافی در تست غربالگری، یک برنامه سازمان‌یافته غربالگری سرطان پستان با استفاده از خواندن دسته‌ای و یک فرآیند تضمین کیفیت دقیق در کانادا مقایسه کردند [30]. در مجموع، 389788 ماموگرافی مورد بررسی قرار گرفت که 12.7 درصد از آنها در تست غربالگری انجام شد و نویسندگان RRs و CDRs برای تست غربالگری بهبود یافته را در کتابخانه در اصفهان مقایسه با شیوه‌های جامعه یافتند. مطالعه دسته ای، هنگامی که با تضمین کیفیت دقیق همراه شد، دوباره برای غربالگری ماموگرافی ترجیح داده شد. وینکلر و همکاران 1212 ماموگرافی غربالگری توموسنتز را که به صورت دسته ای خوانده شده بودند با 4306 ماموگرافی غربالگری توموسنتز که به صورت

بیشتر  7 مورد از#خصوصیات بهترین روانشناس در اصفهان کدام موارد می باشد؟؟

کتابخانه در اصفهان چه کاربردهای مهمی را شامل می شود؟

آنها تفاوت معنی‌داری را برای RR، CDR یا PPV بین تفسیر آنلاین و خواندن دسته‌ای مشاهده نکردند، اگرچه آنها معاینات کمتری را نسبت به Burnside و همکاران و ما ارزیابی کردند. یک مطالعه بزرگتر همان تجزیه و تحلیل، خواندن دسته ای در مقابل تفسیر آنلاین را برای drazingazor  ماموگرافی های فیلم روی صفحه انجام داد و نتایج متفاوتی یافت [21]. آنها بیماران پرخطر را حذف کردند و ماموگرافی آنلاین تفسیر شدند مقایسه کردند [31]. برخلاف مطالعه ما، های باقیمانده را مقایسه کردند: 3441 مورد مطالعه آنلاین در مقابل 3932 مطالعه دسته ای. تفسیر آنلاین، RR ها را بدون تغییر CDR ها یا نرخ های منفی کاذب در مقایسه با خواندن دسته ای، به موازات نتایج ما و نتایج Burnside و همکاران [26] افزایش داد. مطالعه ما بهترین روانشناس در اصفهان بدون محدودیت نبود.

این یک مرور نمودار گذشته‌نگر از یک عمل بزرگ و مبتنی بر جامعه بود که توسط رادیولوژیست‌های پستان آکادمیک، آموزش دیده با کمک هزینه تحصیلی با حجم تفسیر دکتر آذین گازر  سالانه بالا، کار می‌کرد. این ممکن است تعمیم پذیری را محدود کند. استفاده از تلفن همراه رادیولوژیست، زمان روز، نور محیط، و سایر متغیرهای ذاتی برای خواندن دسته‌ای ثبت نشده است، و مطمئناً همه تفسیرهای قطع شده مشابه نیستند، زیرا برخی اوقات روز و وظایف کاری خاص حواس‌پرتی بیشتری نسبت به سایرین دارند. . مجدداً، کتابخانه در اصفهان ما میزان وقفه در هر تکلیف کاری را ثبت نکردیم و نمی‌توانیم تأثیر آن را بر عملکرد تفسیری ارزیابی کنیم. مطالعات آینده نگر می تواند بر این محدودیت ها غلبه کند. در نتیجه، خواندن دسته ای RR ها را کاهش می دهد. در شکل 2:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  9 مواردهای $ خاص بهترین روانشناس در اصفهان به چه صورتی است؟

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

سالن های مطالعاتی چه ویژگی هایی را دارا می باشد؟

در حالی که CDR ها و PPV ها را حفظ می کند در مقایسه با قطع شده مجله کالج آمریکایی رادیولوژی 11 کوهن و همکاران خواندن دسته ای و تفسیر قطع شده شکل 2. نرخ فراخوانی به ازای هر رادیولوژیست برای ماموگرافی دیجیتال به تنهایی (DM) خوانده شده با خواندن دسته ای و تفسیر قطع شده. هر رادیولوژیست با یک حرف A تا P (همان جداول 2، 4، و 5) مشخص می شود و عدد داخل drazingazor   پرانتز در مجاورت حرف، تعداد DM های دسته ای خوانده شده برای آن رادیولوژیست است. نرخ یادآوری DM برای 11 رادیولوژیست با خواندن دسته ای در مقایسه با تفسیر قطع شده (نوارهای روشن) بهبود یافت، و نرخ یادآوری DM برای پنج رادیولوژیست باقی مانده با خواندن دسته ای در مقایسه با تفسیر قطع شده کتابخانه در اصفهان

(نوارهای تاریک) بدتر شد. تفسیر ماموگرافی دیجیتال بدون و با توموسنتز این سبک خواندن باید به کار گرفته شود زمانی که امکان پذیر باشد. مطالعات بیشتر برای روشن شدن بهترین روش توصیه می شود ادغام هوش مصنوعی در محیط غربالگری دسته‌ای خواندن و همچنین تاثیر خواندن دسته‌ای بر کارایی، هزینه و رضایت بیمار با توجه به مزایای شناخته شده. شکل 3. نرخ فراخوانی برای هر رادیولوژیست برای توموسنتز پستان دیجیتال همراه با ماموگرافی

بهترین روانشناس در اصفهان چه مزیت هایی را دارا می باشد؟

هر نرخ تشخیص در هر با دسته ای قطع شده 100 1000 با.

کتابخانه چه کاربردهای مهمی را شامل می شود؟

فراخوان به ازای هر نرخ تشخیص در تفسیر تفسیر شده.

سالن های مطالعاتی چه ویژگی هایی را دارا می باشد؟

مطالعات بیشتر برای روشن شدن بهترین روش توصیه می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما