3 شیوه های $ مهم مطالعه داوطلبان کتابخانه اصفهان چیست؟

کتابخانه در اصفهان | کتابخانه اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 931

فهرست مطالب

کتابخانه در اصفهان چه مزیت هایی را شامل می شود؟

کتابخانه اصفهان چه ویژگی هایی را دارا می باشد؟

سالن های مطالعاتی چه تفاوت هایی با کتابخانه ها دارند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:کتابخانه اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه مزیت هایی را شامل می شود؟

بالاتر از 41٪ بود. TEi فی سطح استالدئید به طور کتابخانه در اصفهان قابل توجهی با نوع تاسیسات مرتبط بود که در آن SCim ¼ سهم منبع ماده m در خصوصی و دما است. سطوح استالدئید در خصوصی بالاتر بود اتاق مطالعه و با دمای بالاتر از 24 درجه سانتیگراد. Benzalde- اتاق مطالعه i (%). سطح هاید در کتابخانه کودکان بالاتر بود. سطوح هگزالدئید نرمال بودن توزیع داده ها توسط Shapiroe تایید شد در اتاق مطالعه عمومی و اتاق مطالعه خصوصی بالاتر بود. تست ویلک سطوح آلدئید داخلی برای آمار تغییر شکل داده شد. سطوح پروپیوآلدئید هیچ متغیری در علامت 0.15 نداشت. تجزیه و تحلیل های تیکی به دکتر آذین گازر دلیل توزیع لگ نرمال آنها. در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

خط تعمیم یافته- سطح اهمیت مدل گوش (GLM) و آنالیز واریانس (ANOVA) با توکی از آنجایی که سطوح فرمالدئید داخلی به طور قابل توجهی بالاتر بود برای مقایسه سطوح آلدئید داخل ساختمان، آزمون پس داغ انجام شد اتاق مطالعه خصوصی، میزان انتشار فرمالدئید در کتابخانه اصفهان خصوصی در میان انواع تاسیسات و نرخ انتشار در میان انواع مختلف اتاق مطالعه بیشتر مورد بررسی قرار drazingazor  گرفت. نرخ انتشار فرم- به ترتیب در اتاق های مطالعه خصوصی. یک خطی چندگانه آلدئید از یک جسم با ضرب انتشار محاسبه شد برای ارزیابی عواملی که می‌توانند تأثیرگذار باشند، از مدل رگرسیون استفاده شد شار با مساحت هر سطح (جدول 3). شار انتشار علامت سطح آلدئیدهای داخلی نوع امکانات (کتابخانه عمومی،

بیشتر  # 6 شیوه برای مشاوره های $ کتابخانه در اصفهان

کتابخانه اصفهان چه ویژگی هایی را دارا می باشد؟

اتاق مطالعه عمومی و اتاق مطالعه خصوصی)، طبقات (6.6 mg 2 h 1 6.8)، دیوارها (7.7 10.4 mg m 2 h 1) و سن ساختمان، بازسازی، دما و RH به عنوان سقف (6.4 5.1 میلی گرم متر مربع در ساعت 1) در 19 اتاق مطالعه کتابخانه در اصفهان خصوصی (P <0.05) در نظر گرفته شد. متغیرها از آنجایی که شش مورد از 66 تأسیسات اطلاعاتی در مورد آن نداشتند قدمت ساختمان و بازسازی به طور قابل توجهی بالاتر از میز (15.3 9.6 میلی گرم در متر مربع در ساعت 1) نسبت به میزهای دکتر آذین گازر کتابخانه کودکان،، 60 تاسیسات در آن گنجانده شده است مدل رگرسیون سن ساختمان تاسیسات از جدول 1 متغیر بود سالهای 1986 تا 2010 (میانگین ¼ 2004). 27

سطح از 60 سطح فا آلدهید در کتابخانه عمومی، کتابخانه کودکان، اتاق مطالعه عمومی و خصوصی اتاق مطالعه. مژه ها بازسازی شدند. دمای داخلی و RH در تاسیسات از 13.5 تا 29.4 C (کتابخانه اصفهان متوسط ​​¼ 23.8 C) و از 21 تا Aldehyde PULa CHLb PURc PRRd P-value* بودند. 3 (n ¼ 11) (n ¼ 11) (n ¼ 23) (n ¼ 21) به ترتیب 71% (میانگین ¼ 41%). مدل های رگرسیون استفاده شده (mg m ) روش گام به گام مقدار P کمتر از 0.15 به عنوان در نظر گرفته شد GM (GSD) GM (GSD) GM (GSD) GM (GSD) عامل مهم برای غلظت آلدئید. آزمون تی دانشجویی فرمالدئید 29.2 (2.2) 29.3 (3.1) 40.8 (2.1) 119.3 (1.7)* <0.05 برای مقایسه میزان است. در شکل 2:کتابخانه اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه اصفهان دکتر آذین گازر

کتابخانه اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:کتابخانه اصفهان

بیشتر  کتابخانه در اصفهان | 04 پارامتر در خصوص نیاز به درمان برای سایکوسوماتیک!

سالن های مطالعاتی چه تفاوت هایی با کتابخانه ها دارند؟

میزان انتشار در پروپیالدئید 4.4 (1.7) 3.3 (1.5) 3.7 (1.4) 4.4 (1.6) 0.25 استفاده شد. اتاق مطالعه خصوصی با سایر متغیرها رگرسیون خطی ساده بنزالدئید 3.9 (1.6)* 2.4 (1.5) 2.3 (1.5) 3.5 (1.4)* <0.05 هگزالدئید 4.9 (2.3) 4.9 (2.6) 3.1 (1.7) 8.4 (1.9)* <0.05 برای ارزیابی رابطه بین نرخ انتشار کل استفاده شد * P <0.05، از نظر drazingazor آماری برای تجزیه و انتشار فرمالدئید کتابخانه اصفهان مواد استفاده شد. A Acetaldehyde 8.9 (2.2) 7.2 (2.1) 9.1 (2.2) 14.2 (2.5) 0.12 از آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه تحلیل GLM معنی دار است. و غلظت فرمالدئید داخلی SAS 9.2 (موسسه SAS Inc., Cary, NC, USA) برای همه تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شد. همه یک کتابخانه عمومی ب کتابخانه کودکان تجزیه و تحلیل به جز تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، P-value c اتاق مطالعه عمومی را در نظر گرفت. از 0.05 به عنوان معنی دار است

. SigmaPlot 8.0 (Systat Software, Inc., Chicago, d Private Reading Room. 4

جی کیم و همکاران / محیط جوی 71 (2013) 1e6 جدول 2 مدل رگرسیون گام به گام چندگانه غلظت آلدئید تبدیل شده با ln و ویژگی های تسهیلات (60 ¼ n). ضریب متغیر ماده اهمیت استاندارد خطا فرمالدئید نوع تأسیسات (مرجع: کتابخانه عمومی) (R2 ¼ 0.41) اتاق مطالعه خصوصی 1.42 0.22 <0.001 RH 41٪ 0.52 0.21 0.02 نوع تاسیسات استالدئید (مرجع: کتابخانه عمومی) (R2 ¼ 0.15) کتابخانه کودکان 0.48 0.31 0.13 اتاق مطالعه خصوصی 0.51 0.24 0.04 دما 24 C 0.55 0.23 0.02 بنزآلدئید نوع تأسیسات (مرجع: کتابخانه عمومی) (R2 ¼

سوالات متداول برای ویژگی های کتابخانه ها به چه صورتی می باشد؟

کتابخانه در اصفهان چه مزیت هایی را شامل می شود؟

به ترتیب 9.5 11.5 mg m 2 h 1 و 7.5 5.3 mg m 2 h 1. با این حال، شار انتشار از این می باشد.

کتابخانه چه ویژگی هایی را دارا می باشد؟

سطح از 60 سطح فا آلدهید در کتابخانه عمومی، کتابخانه کودکان می باشد.

سالن های مطالعاتی چه تفاوت هایی با کتابخانه ها دارند؟

و سن ساختمان، بازسازی، دما و RH به عنوان سقف است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما