4 راه مهم % برای کتابخانه در اصفهان که باید حتما رعایت کنید!

کتابخانه در اصفهان  با توجه به هدف تحقیق اول ما – تکرار یافته های قبلی با نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی – نتایج وجود اثرات منفی MW را در طول خواندن تایید کرد (0.006 = -0.37β، p = 0.006) و مشکل متن ( β = 0.29-، p = 0.001) در درک مطلب، مطابق با ادبیات مطالعه نمونه دکتر آذین گازر   های بزرگسالان (فنگ و همکاران، 2013؛ سومر و شیفله، 2019؛ آنسورث

عنوان مقاله تمدید کتابخانه اصفهان
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

و مک میلان کتابخانه در  شهر اصفهان  ، 2013). علاوه بر این، علاقه موضوعی؟

post-hoc توان نسبتاً پایین 0.28 را برای تشخیص این اثر با؟

تشخیص بر علاقه کتابخانه در شهر  اصفهان تأثیر مستقیم دشواری متن؟

بر درک کتابخانه در شهر  اصفهان مطلب داشت، در حالی که؟

فهرست تصاویر

کتابخانه در شهر  اصفهان 1

کتابخانه خصوصی در استان اصفهان  2

و مک میلان کتابخانه در اصفهان  ، 2013). علاوه بر این، علاقه موضوعی؟

تأثیر منفی قوی بر MW در طول خواندن داشت (β = -0.54، p <0.001)، در حالی که تأثیر مثبت مستقیم آن بر درک مطلب غیر قابل توجه بود (β = 0.08، p = 0.705). با توجه به فرض مدل ما مبنی بر اینکه بهره نرخ‌های مگاوات . کتابخانه در شهر اصفهان 1 را نشان می دهد.

  • بعدی را تعیین می‌کند، این نتیجه ممکن است به عنوان شواهدی برای میانجی‌گری رابطه مثبت معمولاً بین علاقه
  • موضوع و درک مطلب از طریق MW در طول خواندن در کتابخانه در اصفهان نظر گرفته شود (ر.ک. Soemer & Schiefele, 2019). مطابق
  • با این تفسیر، تأثیر غیرمستقیم علاقه موضوع بر درک مطلب از طریق MW در طول خواندن از نظر آماری معنی‌دار
بیشتر  روش و متدهای برتر $ و ویژه 5 کتابخانه در اصفهان چیست؟

بود (20/0=β، 005/0=p). توجه داشته باشید که تأثیر  کتابخانه دخترانه در اصفهان  مستقیم غیر قابل توجه علاقه موضوع بر درک مطلب باید با احتیاط در نظر گرفته شود، زیرا دلیلی بر عدم وجود واقعی این تأثیر نیست. در واقع، یک تجزیه و تحلیل توان .

post-hoc توان نسبتاً پایین 0.28 را برای تشخیص این اثر با؟

فرض وجود آن نشان داد. دو نتیجه قابل توجه دیگر در این زمینه، تأثیر منفی و معنی‌دار دشواری متن بر علاقه موضوع (β = 0.18، 0.078 = p) و تأثیر غیرمستقیم حاشیه‌ای دشواری تمدید کتابخانه اصفهان  متن بر MW در طول خواندن از طریق علاقه .

کتابخانه در اصفهان | کتابخانه خصوصی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor7

کتابخانه در اصفهان | کتابخانه خصوصی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor7

کتابخانه در اصفهان 1

  1. موضوع (β = 0.10، p = 0.077). با در نظر گرفتن اینکه تأثیر مستقیم دشواری متن بر MW در طول خواندن غیر
  2. قابل توجه بود (β = 0.03 – p = 0.376)، نتایج با جهت یافته‌های قبلی در نمونه‌های بزرگسالان مطابقت دارد، و
  3. نشان می‌دهد که متون مشکل‌تر MW را ارتقا می‌دهند. اپیزودها، اما به نظر می‌رسد که این اثر کاملاً توسط علاقه

موضوعی ایجاد می‌شود. با توجه به اهمیت حاشیه ای این اثرات، در این مرحله باید محتاط بود. در واقع، تجزیه و تحلیل قدرت پس از وقوع، توان نسبتاً پایین 0.44 را برای دکتر اذین گازر   تشخیص تأثیر مستقیم دشواری متن بر TUTs و 0.38 برای.

تشخیص بر علاقه کتابخانه در اصفهان تأثیر مستقیم دشواری متن؟

موضوع، با فرض وجود این تأثیرات، نشان داد. در کنار  کتابخانه عمومی اصفهان  هم، جدا از تأثیر مستقیم غیر قابل توجه موضوع مطالعه حاضر با دو هدف کلی  drazingazor  د ر ذهن انجام شد: اول، ما به دنبال تکرار یافته‌های قبلی در مورد بررسی روابط بین دشواری. کتابخانه خصوصی در اصفهان  2 را نشان می دهد.

  • متن، علاقه به موضوع و MW در طول خواندن با نمونه‌ای از دانش‌آموزان دبیرستانی بودیم (به عنوان مثال،
  • Soemer & Schiefele، 2019). آنسورث و مک میلان، 2013). دوم، ما به دنبال یافتن کتابخانه در اصفهان شواهدی برای این فرضیه جدید
  • بودیم که MW هم اثرات مثبت و هم منفی بر درک مطلب دارد. فرض بر این بود که اثرات مثبت MW بر درک مطلب
بیشتر  $6 روش مطالعه کردن دانشجویان در #پانسیون مطالعاتی در اصفهان

به این دلیل است که MW از تثبیت حافظه (وانگ و همکاران، 2009) و تولید محتوای جدید (میلز و همکاران، 2018) پشتیبانی می کند. در مقابل، تأثیر منفی MW بر درک مطلب، بر اساس کتابخانه دخترانه در اصفهان  تحقیقات قبلی پیش‌بینی شده بود که نشان.

می‌داد مهم از یک MW در طول خواندن می‌تواند استخراج اطلاعات!

متن را مختل کند (به عنوان مثال، اسمال‌وود و همکاران، 2008). برای تکرار مهم‌ترین یافته‌ها، ما اثرات منفی MW را در طول خواندن و دشواری متن بر درک مطلب تکرار کردیم که قبلاً با نمونه‌های بزرگسال کتابخانه در اصفهان  (اغلب دانشجویان .دانشگاه) پیدا شده بود. علاوه بر این، علاقه به drazingazor  موضوع با کاهش مگاوات در طول خواندن، تأثیر غیرمستقیم مثبتی.

کتابخانه در اصفهان | کتابخانه خصوصی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor7

کتابخانه خصوصی در اصفهان  2

بر درک کتابخانه در اصفهان مطلب داشت، در حالی که؟

اثر مستقیم غیر معنی‌دار بود. نتایج ما همچنین نشان می‌دهد که دشواری متن  ممکن است از طریق کاهش علاقه به موضوع (که به نوبه خود باعث کاهش مگاوات در  کتابخانه عمومی اصفهان  طول خواندن می‌شود)،  تأثیر غیرمستقیم اضافی بر درک مطلب داشته باشد.

اگرچه این تأثیر در مطالعه حاضر فقط به‌طور جزئی قابل؟

توجه بود. به طور کلی، این نتایج به طور کلی با مطالعات .

قبلی با نمونه های بزرگسالان سازگار است. یعنی هم ؟

در نمونه‌های بزرگسال و هم (ناهمگون‌تر) کودک، سرگردانی.

ذهن در حین خواندن به طور کلی مضر است. و متن‌های؟

جالب‌تر و آسان‌تر (از نظر خوانایی) با قسمت‌های مگاواتی کمتری همراه هستند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما