4 متدهای # برتر مشاوران کتابخانه در اصفهان چیست؟

کتابخانه در اصفهان | کتابخانه دراصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 824

فهرست مطالب

سالن های مطالعاتی دراصفهان چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

مشاوران سالن مطالعاتی دراصفهان چه امورهایی را انجام می دهد؟

پانسیون های مطالعاتی چه خصوصیت هایی ها را دارا می باشد؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:کتابخانه دراصفهان

کتابخانه در اصفهان چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

نشان می دهند. G1-G5 نشان دهنده گروه های کتابخانه در اصفهان سنی مختلف است. (برای تفسیر ارجاعات به رنگ در این افسانه شکل، خواننده به نسخه وب این مقاله مراجعه می کند.) معمولا راحت تر از کانجی بنابراین منطقی است که عبارت «آیا هنگام نوشتن برای اجتناب از کانجی (شخصیت های چینی) به کانا می نویسید؟ (#12. با استفاده از کانا)» در زیر مقیاس نوشتن گنجانده شد. دکتر آذین گازر اجتناب از نوشتن شخصیت‌های دشوار کانجی می‌تواند یکی از نشانه‌های دشواری نوشتن در ژاپنی باشد. زیر مقیاس بلند خوانی شامل سه گویه بود: “#19. کلمه طولانی کانا، “”#23. خواندن با صدای بلند» و «#21. نمودار 50 مورا، و دو مورد از : G3 > G1 (p = 0.0056)، G5 < G4 (p = 0.0143)، G5 <G2 (p = 0.0005)، . در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

G4 <G3 (p = 0.0040 و4سه کتابخانه دراصفهان مورد، آیتم‌های تازه ایجاد شده در این مطالعه بودند. در ژاپنی، بیشتر کلمات خارجی وارداتی (عمدتا انگلیسی) با حفظ تلفظی مشابه با زبان خارجی اصلی، با کاتاکانا به عنوان شکل نوشتاری استفاده می‌شود. چنین کلماتی اغلب طولانی هستند، آواهای منقبض یا صامت های جفتی دارند، و بنابراین، اغلب خواندن آنها دشوار است. موارد مربوط به چنین drazingazor خواندن طولانی کلمه کانا (# 19. کلمه طولانی کانا) می تواند چنین مشکلات واجی خاصی را در ژاپنی روشن کند. بنابراین، این مطالعه با انتخاب، مشکلات خواندن با صدای بلند را واضح‌تر کرد موارد مربوط به مشکلاتی است که به طور خاص در سیستم نوشتاری ژاپنی ایجاد می شود. بنابراین، هنگام ساخت یک کتابخانه در اصفهان پرسشنامه جدید برای یک زبان، مواردی که بر ویژگی‌های خاص سیستم نوشتاری تمرکز می‌کنند،

بیشتر  5 اتفاق برای داوطلبین رشته تجربی در #پانسیون مطالعاتی در اصفهان!

مشاوران کتابخانه دراصفهان چه امورهایی را انجام می دهد؟

می‌توانند به سودمندی پرسشنامه کمک کنند. جالب توجه است، این تحلیل عاملی بین مقیاس فرعی خواندن خاموش و خرده مقیاس خواندن با صدای بلند، که ممکن است در ابتدا به نظر می رسد شامل موارد مشابه باشد، تمایز قائل شد. با این حال، همبستگی عاملی بین خرده مقیاس‌های بی‌صدا و بلندخوانی 416/0 بود که کمتر از خرده مقیاس‌های خواندن و نوشتن بی‌صدا (480/0) بود. این تفاوت بین دکتر آذین گازر خرده‌مقیاس‌های خواندن بی‌صدا و بلندخوانی با یک مدل آبشاری دو مسیره به خوبی توضیح داده شده است [21]. خواندن بی‌صدا عمدتاً به مسیر واژگانی بستگی دارد، به‌ویژه برای خوانندگان ماهر و مسلط، در حالی که خواندن با صدای بلند هر کتابخانه دراصفهان دو مسیر واژگانی و غیرواژه‌ای را می‌طلبد.

در واقع محتویات گویه های موجود در زیر مقیاس خاموش خوانی مربوط به خاموش خوانی معمول است. با این حال، K. Yagyu و همکاران. / مغز و توسعه xxx (2021) xxx–xxx 9 مورد شماره 23، که در زیر مقیاس بلند خوانی گنجانده شده است، به طور مستقیم به مشکل در بلندخوانی می پردازد. مورد شماره 19 همچنین دشواری در تبدیل کاراکترها به نماها را ارزیابی کرد و مورد شماره 21 به مشکل در یافتن کاراکترهای هدف پرداخت. بنابراین، ما این سه مورد را بیشتر مرتبط با آگاهی آوایی و عملکرد غیر مرتبط با مسیر واژگانی در نظر گرفتیم. پایایی پرسشنامه ما با استفاده از آلفای کرونباخ و آزمون بازآزمایی ICC مورد ارزیابی قرار گرفت. کرونباخ است. در شکل 2:کتابخانه دراصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه دراصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:کتابخانه دراصفهان

بیشتر  34 تفاوت های $ برتر روانشناسی در اصفهان چیست؟

پانسیون های مطالعاتی چه خصوصیت هایی ها را دارا می باشد؟

آلفای آن ها در خرده مقیاس خواندن خاموش 0.71، در خرده مقیاس نوشتن 0.64، در زیر مقیاس بلند خوانی 0.57 و در نمره کل 0.78 بود. مقادیر آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس خواندن خاموش، خرده مقیاس نوشتن و نمره کل متوسط ​​بود، اما برای خرده مقیاس خواندن با صدای بلند [22]. ما حدس زدیم که تعداد کم موارد در زیر مقیاس بلندخوانی (3 مورد) ممکن است به آلفای drazingazor کرونباخ پایین‌تر منجر شود

. ICC در زیرمقیاس‌های بی‌صدا خواندن، نوشتن، بلندخوانی و پرسشنامه کل به ترتیب 74/0، 61/0، 70/0 و 79/0 بود که نشان می‌دهد این کتابخانه دراصفهان پرسش‌نامه از پایایی کافی در سه زیرمقیاس و نمره کلی برخوردار است [23]. ]. هنگام طراحی این پرسشنامه جدید، ما از چندین آیتم از سه پرسشنامه دشواری خواندن قبلی به زبان های انگلیسی و ژاپنی استفاده کردیم. ما چندین مورد اصلی در مورد مشکلات خاص ژاپنی است.

کتابخانه در اصفهان چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

برای داوطلبان روش های درس خواندن را در نظر می گیرد.

مشاوران کتابخانه ها چه امورهایی را انجام می دهد؟

به داوطلبان شیوه های مطالعه کردن را می آموزند.

پانسیون مطالعاتی چه خصوصیت هایی را دارا می باشد؟

پانسیون های مطالعاتی خصوصیت های گوناگونی را دارا می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما