5 مورد از #بهترین خصوصیات پانسیون مطالعاتی در اصفهان چیست؟

پانسیون مطالعاتی در اصفهان به طور جداگانه، ما اثرات اصلی قابل توجه طول کلمه، نوع تثبیت و گروه را مشاهده کردیم. همانطور که از شکل 3 مشاهده شد، اثرات اصلی طول کلمه و نوع تثبیت توسط فعل و انفعالات مشخص شد. با این حال، از سوی دیگر، تأثیر اصلی گروه سیستماتیک بود. و خوانندگان کند در کل تثبیت طولانی تری نسبت به خوانندگان معمولی داشتند. همه ترکیبی لیست پانسیون های مطالعاتی اصفهان از تعاملات دو طرفه معنی دار بود. با این حال، تعامل بین طول کلمه و گروه و نوع بین تثبیت و گروه با تعامل سه طرفه بین عوامل تعیین شد.

عنوان پانسیون
دپارتمان اوج شید
نویسنده امیر ضیایی
تعداد کلمات 815
مدت زمان مطالعه 8 دقیقه

فهرست مطالب:

از سوی دیگر، تعامل پانسیون در اصفهان و نوع تثبیت

این اثرات در تعاملی بودند که در آن خواننده‌های کند

بین گروه‌ها، تفاوت‌های قابل‌توجهی بین دو گروه محتلف یافتیم.

خطوط قرمز نشان دهنده پانسیون در اصفهان نشان دهنده خوانندگان

نشان داده شد. پیش‌بینی چگونگی تجلی این اثر بر روی کانال‌ها

فهرست تصاویر:

پانسیون ارزان در اصفهان 1

پانسیون در اصفهان 2

از سوی دیگر، تعامل پانسیون مطالعاتی در اصفهان و نوع تثبیت

 • که کاملاً به وضوح الگویی پانسیون مطالعاتی در اصفهان را نشان می دهد که در آن طول کلمه عمدتاً بر تثبیت های اولیه تأثیر می گذارد.
 • در گروه آهسته خوان ها، تعامل سه طرفه با اثر قوی تر طول کلمه در اولین تثبیت ها ایجاد شد.
 • اثر اصلی معنی‌دار طول کلمه را نشان داد، پانسیون در اصفهان را نگاهی بیندازید. جایی که تثبیت اول به عنوان تابعی از طول کلمه
 • و اثر اصلی گروه دکتر اذین گازر  کاهش می‌یابد، جایی که خواننده‌های کند به طور سیستماتیک تثبیت‌های طولانی‌تری نسبت
 • به خوانندگان هزینه پانسیون مطالعاتی اصفهان معمولی داشتند. این دو اثر در تعامل بودند
 • که در آن اثر طول کلمه برای خوانندگان کند قوی تر از خوانندگان معمولی بود.
 • علاوه بر این، با مدت زمان نگاه (GD)، تأثیر اصلی drazingazor طول کلمه (که در آن GD به عنوان تابعی از طول کلمه افزایش می‌یابد)
بیشتر  10 آیتم برای چگونگی بر خواب آلودگی هنگام مطالعه دانشجو در پانسیون مطالعاتی!

این اثرات در تعاملی بودند که در آن خواننده‌های کند

مدل تعمیم یافته LME بر روی احتمال تثبیت مجدد (REFIX) یک اثر اصلی قابل توجه طول کلمه پانسون مطالعاتی شبانه روزی در اصفهان را نشان داد. جایی که REFIX به عنوان تابعی از طول کلمه و اثر اصلی گروه افزایش یافت. جایی که خوانندگان کند به طور سیستماتیک REFIX بالاتری داشتند. باز هم، اثرات اصلی پانسون مطالعاتی پسرانه اصفهان در تعامل بودند. و بر اساس پانل سمت راست شکل 2، تعامل ناشی از افزایش اولیه REFIX توسط خواننده های کند بود. که برای لیست پانسیون های مطالعاتی اصفهان دو مرحله آخر ضعیف تر بود (11-13). از سوی دیگر، خوانندگان معمولی رشد نسبتا خطی REFIX را به عنوان تابعی از طول کلمه مهار کردند.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

پانسیون مطالعاتی در اصفهان 1

بین گروه‌ها، تفاوت‌های قابل‌توجهی بین دو گروه محتلف یافتیم.

 • این در خوشه مرکزی پانسیون مطالعاتی در اصفهان مثبت قابل مشاهده بود که در حدود 140 میلی‌ثانیه ظاهر شد
 • و پس از 250 میلی‌ثانیه به نواحی پس سری منتقل شد (0001/0 = p). با این حال
 • تفاوت هزینه پانسیون مطالعاتی اصفهان معنی‌داری بین گروه‌ها در شکل موج بتا تثبیت اضافی (کوچک‌ترین p = 0.19059)،
 • طول کلمه یا در تعامل بین طول کلمه و تثبیت اضافی وجود نداشت.
 • شکل 2. پاسخ‌های پیش‌بینی‌شده از مدل‌های اثر مختلط خطی که مدت زمان تثبیت اول
 •  مدل اثر مختلط خطی تعمیم‌یافته را بررسی می‌کنند که احتمال تثبیت مجدد را بررسی می‌کند.

خطوط قرمز نشان دهنده پانسیون مطالعاتی در اصفهان نشان دهنده خوانندگان

 • معمولی هستند. نوارهای خطا نشان دهنده فاصله اطمینان 95٪ است.
 • در درون گروه‌ها، آزمون‌های t تک نمونه‌ای جایگشت مبتنی بر خوشه، حضور چندین اثر را که در شکل 5 ارائه شده‌اند،
 • دوباره آشکار کرد. برای دکتر اذین گازر خوانندگان معمولی، تثبیت اضافی تأثیر قابل‌توجهی در FRP داشت.
 • این در خوشه مثبتی که برای مدت زمان پنجره زمانی روی پوست مرکزی باقی ماند
 • و خوشه منفی پانسون مطالعاتی پسرانه اصفهان که در کانال‌های حاشیه‌ای پیشانی راست از تقریباً 50 میلی‌ثانیه تا 240 میلی‌ثانیه وجود داشت.
پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

پانسیون در اصفهان 2

بیشتر  5 مزیت پانسیون مطالعاتی در اصفهان که به آن ها فکر نکرده بودید!

نشان داده شد. پیش‌بینی چگونگی تجلی این اثر بر روی کانال‌ها

تعامل بین تثبیت اضافی و طول کلمه معنی دار بود. این در دو خوشه وجود داشت. یک پانسیون مطالعاتی در اصفهان خوشه مثبت پیشانی که در حدود 160 میلی‌ثانیه ظاهر شد. و حدود 270 میلی‌ثانیه پراکنده شد (0.00800 = p)، و خوشه منفی پس سری. که در حدود 120 میلی‌ثانیه ظاهر شد و حدود 270 میلی‌ثانیه پراکنده شد. (00260/0 = p). در میان خوانندگان کند، هیچ اثر اصلی پانسون مطالعاتی شبانه روزی در اصفهان قابل توجهی از طول کلمه (کوچکترین p = 0.14389). یا اثر تثبیت اضافی (کوچکترین p = 0.07540) وجود نداشت. با این حال، تعامل بین تثبیت اضافی و طول کلمه معنی‌دار بود. این توسط سه خوشه پشتیبانی می شود. خوشه مثبت که در پوست سر جلویی در اطراف ظاهر می شود.

 1. پانسیون مطالعاتی در اصفهان پاسخ های پیش بینی شده از مدل اثرات مختلط خطی که تأثیر طول کلمه
 2. گروه و نوع تثبیت را بر مدت زمان تثبیت drazingazor بررسی می کند. خطوط سیاه نشان دهنده مدت زمان پیش بینی شده
 3. اولین تثبیت برای خوانندگان معمولی است (N = 65). خطوط آبی مدت زمان پیش بینی تثبیت های اضافی را نشان می دهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما