$5 ویژگی برای استخدام مشاوران در #پانسیون مطالعاتی در اصفهان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | کتابخانه در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان پانسیون
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 823

فهرست مطالب

سالن مطالعاتی در اصفهان چه ویژگی هایی را دارا می باشد؟

کتابخانه دراصفهان چه خصوصیت هایی را شامل می شود؟

سالن مطالعاتی در اصفهان چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

فهرست تصاویر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان چه ویژگی هایی را دارا می باشد؟

در یک اتاق مطالعه دیجیتالی یک کتابخانه دانشگاهی استفاده کرد. فضای شخصی و حریم خصوصی ترکیب پانسیون مطالعاتی در اصفهان امکانات عمومی با محوطه های نسبتاً خصوصی ، کتابخانه ها را به انتخابی محبوب برای مطالعات مشاهده ای در مورد فاصله بین فردی و رفتارهای سرزمینی تبدیل می کند. دکتر آذین گازر ما از مفهوم فضای شخصی از روانشناسی محیط برای پیش بینی ترجیحات صندلی استفاده کردیم. مفهوم صندلی های کنار دیوار ترجیح داده می شوند. مواد و روش ها سایت مطالعه ما از کتابخانه مرکزی واقع در دانشگاه چونگ آنگ ، یک موسسه خصوصی. موسسه دانشگاه دارای 30،000 دانشجو و 982 عضو هیئت علمی است. کتابخانه مرکزی در سال 1962 ساخته شد و در سال 2009 به اندازه فعلی کتابخانه در اصفهان آن 14258.2 متر مربع گسترش یافت. در شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

این ساختمان دارای 3400 صندلی است که در اتاق های مطالعه ، اتاق های تدریس ، E-Lounge و باغ ها پخش شده است. این کتابخانه علاوه بر رسانه های سنتی ، نسخه های الکترونیکی روزنامه ها را به همراه اعلانات دیجیتالی و تابلوهای یادداشت ارائه می دهد. کتابخانه دارای تقریبی است 1.39 میلیون کتاب و مطالب غیر کتابی شامل 770 سریال ، 93000 عنوان مجله الکترونیکی ، 70 محافظتی است (بچتل و چرچمن (جدول 2) از رگرسیون drazingazor چندگانه استاندارد استفاده شد. فرضیات با نمودارهای احتمال معمولی از باقیمانده و نقاط پراکنده  پانسیون مطالعاتی در اصفهان باقیمانده در مقابل باقی مانده های پیش بینی شده آزمایش شد. سطح اهمیت p <.05 تعیین شد

کتابخانه در اصفهان چه خصوصیت هایی را شامل می شود؟

نتایج کل زمان اشغال تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که مدل 1 به طور قابل توجهی کل زمان اشغال صندلی را پیش بینی کرده است (F5 ، 88 = 47.293 ، p <.001 ، R2 = 0.776 ، R2 = 0.759 ، جدول 3). وجود دیوار در پشت صندلی در مدل 1 پیش بینی قابل توجهی نبود (p> .10) و از طریق حذف عقب در مدل 2 حذف شد. بنابراین ، دومی دارای پنج متغیر مستقل بود و 77.0٪ از تغییرات در پیش بینی کتابخانه در اصفهان اشغال را توضیح داد. زمان (تنظیم R2 = 0.757). هیچ یک از مدل ها چند خطی (VIF <10 برای همه متغیرها) را نشان ندادند. در دکتر آذین گازر مدل 2 ، صندلی های گوشه ای قوی ترین پیش بینی کننده صندلی های بالاتر بودند.

میز 1 متغیرهای مستقل. متغیرهای مستقل – موقعیت صندلی آیا این صندلی راهرو است؟ –A بله = 1/خیر = 0 آیا پشت صندلی دیواری وجود دارد؟ –WB بله = 1/خیر = 0 آیا دیوارهای جانبی وجود دارد؟ –WS بله = 1/خیر = 0 صندلی وسط است؟ ، SE = خطای استاندارد ، β = ضریب ضریب استاندارد بتا  پانسیون مطالعاتی در اصفهان ، VIF = ضریب تورم واریانس ، CA = کارل ، CO = گوشه ، A = راهرو ، M = صندلی میانی ، WS = وجود دیوارهای جانبی ، WB = وجود دیواره پشتی رزرو آنلاین صندلی 88 = 18.804 ، p <.001) ، و 57.9٪ از تنوع را توضیح می دهد (2.44 WS 3.047 1.530 0.227 1.991 0.050 2.552 WB 3.000 1.222 0.207 2.455 0.016 1.403 توجه: B = ضریب غیر استاندارد. در شکل 2:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

سالن مطالعاتی در اصفهان چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

<0.0001 2.211 A -4.402 1.444 −0.323 −3.049 00 0.003 2.214 متمرکز کتابخانه در اصفهان برای مطالعه فردی با استفاده از لپ تاپ و مجهز به دو نوع میز تمرکز کردیم. drazingazor با افزایش اهمیت به اتاقهای مطالعه با رسانه کاربردیجیتال ، ما به جای در نظر گرفتن کل محیط کتابخانه ، روی یک اتاق مطالعه تک کار کردیم. با استفاده از این روش تقلیل دهنده و تمرکز بر عوامل رفتاری انسان در رفتارهای واقعی انتخاب فضا ، می توانیم انتخاب صندلی غریزی را بر اساس نظریه فضای شخصی و ویژگی های بغل کردن دیوار پیش بینی کنیم

. تحقیقات قبلی (Rockinson-Szapkiw، Courdu ff، Carter، and Bennett، 2013) نشان داده استhttps://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102131 Y.H. مین و اس ل مطالعه از نظریه فضای شخصی و غریزه دیوار در آغوش ذکر کنید: Young Hee Min and Soyeon Lee، The Journal of Academic Librarianship، ی برای تعیین ترجیح صندلی در سالن های مطالعه دیجیتال. این گرفتن در انسان برای بررسی رفتار انتخاب فضای کتابداران از این اولویت ها. مجله کتابداری دانشگاهی ، 44 (2) ، 173-178. از سئول ، کره ، که شامل 10 مدرسه غیر کارشناسی و 16 مدرسه می باشد.

 

 

پانسیون مطالعاتی چه ویژگی هایی دارد؟

پانسیون مطالعاتی ویژگی های زیادی دارد.

کتابخانه در اصفهان چه خصوصیت های دارد؟

کتابخانه در اصفهان خصوصیت های بسیاری دارد.

پانسیون مطالعاتی چه عملکردهایی دارد؟

پانسیوون مطالعاتی عملکردهای زیادی دارد.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما