# 6 روش جهت استخدام مشاوران $ کتابخانه در اصفهان

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 826

فهرست مطالب

کتابخانه دراصفهان چه مشاورانی را استخدام می نماید؟

سالن مطالعاتی در اصفهان چه راه حلی را جهت دانش آموزان در نظر دارد؟

سالن مطالعاتی چه دانش آموزانی را در پانسیون مطالعاتی خود عضو می نماید؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه مشاورانی را استخدام می نماید؟

شکل 2. سیستم رزرو صندلی: (الف) کیوسک ورود به اتاق ؛ ب) صفحه کیوسک که صندلی های کتابخانه در اصفهان موجود را نشان می دهد. 3 Y.H. مین و اس. لی مجله دکتر آذین گازر کتابداری آکادمیک xxx (xxxx) xxxx جدول 3 مدلهای رگرسیون چندگانه برای پیش بینی زمان اشغال شده (T). متغیرهای B SE β t p VIF مدل 1 (ثابت) 6558.824 126.859 51.701 <0.0001 < CA 1349.460 146.795 0.559 9.193 <0.0001 1.351 < CO 1761.888 200.761 0.713 8.776 <0.0001 2.412 <0.000 A −901.669 211.986 0.331 −4.253 <0.0001 2.220 M 448.867 166.272 0.160 2.700 0.008 1.291 WS 756.804 224.613 0.282 3.369 0.001 2.556 WB −252.013 179.219 −0.087 −1.406 0.163 1.404 1.404 مدل 2 (ثابت) 6525.810 125.400 52.040 . در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر اذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

<0.0001 CA 1365.855 147.191 0.566 9.279 <0.0001 1.343 CO  پانسیون مطالعاتی در اصفهان1821.822 197.336 0.737 9.232 <0.0001 2.304 A −948.254 210.611 .30.349 −4.502 0. 0.0001 2.166 0. M 453.351 167.217 0.162 2.711 0.008 1.290 WS 600.080 196.155 0.223 3.059 0.003 1.927 توجه: B = ضریب غیر استاندارد ، SE = خطای استاندارد drazingazor، β = ضریب ضریب استاندارد بتا ، VIF = ضریب تورم واریانس ، CA = کارل ، CO = گوشه ، A = راهرو ، M = صندلی میانی ، WS = وجود دیوارهای جانبی ، WB = وجود دیواره پشتی (p <.01 ، بتا = 0.223). به طور غیرمنتظره ، قرار گرفتن در کتابخانه در اصفهان صندلی میانی به طور قابل توجهی اقامت طولانی تری را پیش بینی کرد (01/0> p ،

بیشتر  # 6 روش جهت قانون های ممنوعیت در $ پانسیون مطالعاتی در اصفهان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان چه راه حلی را جهت دانش آموزان در نظر دارد؟

بتا = 162/0). جدول 5 مدل های رگرسیون چندگانه برای پیش بینی رزرو صندلی ترجیحی (P). متغیرهای B SE β t p VIF مجموع رتبه ها برای ترتیب صندلی ترجیحی مدل 1 (شامل همه متغیرها) به طور قابل توجهی مجموع رتبه ها را پیش بینی می کرد (F5 ، 88 = 37.962 ، p <.001 ؛ جدول 4). شش متغیر مستقل 73.5 of از ترتیب صندلی ترجیحی را پانسیون مطالعاتی در اصفهان توضیح دادند (R2 = 0.716 ، Durbin-Watson = 2.302 =). مقدار کمتر در مجموع رتبه ها ترجیح بیشتری را نشان می دهد و ضرایب منفی با ترجیح زیاد همبستگی مثبت دارند. باز هم ، وجود دیوار پشتی معنی دار نبود (p> .1) و در مدل 2 حذف شد. در مدل 2 ، پنج متغیر 72.9٪ از مجموع رتبه ها را توضیح دادند ،

و موقعیت گوشه قوی ترین پیش بینی کننده بود (p <.001 ، بتا = .6 0681 −) ، و سپس کرل های مطالعه (p <.001 ، بتا = .5 0.560) ، محل راهرو (p <.001 ، بتا = 0.453) ، حضور دیوار جانبی (p <.01 ، بتا = .2 0.222) ، و میز میانی (p <.05 ، بتا = .0.135 ؛ جدول کتابخانه در اصفهان 4).  دکتر آذین گازر هیچ یک از متغیرهای هر دو مدل چند خطی نبود. مدل 1 (ثابت) 2.211 0.870 2.541 0.013 CA 3.532 1.007 0.292 3.508 0.001 1.351 CO 6.638 1.377 0.536 4.820 <0.0001 2.412 CO A − 4.393 1.454 −0.322 − 3.021 00 0. M 041 0.009 0.116 0.908 1.291 M WS 3.055 1.541 0.227 1.983 0.051 2.556 WB 3.003 1.229 0.207 2.442 0.017 1.404 مدل 2 (ثابت) 2.260 0.757 2.987 0.004در شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  3 متدهای $ کاربردی و برتر پانسیون مطالعاتی شبانه روزی اصفهان چیست؟
پانسیون مطالعاتی اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

سالن مطالعاتی چه دانش آموزانی را در پانسیون مطالعاتی خود عضو می نماید؟

CA 3.546 0.994 0.293 3.568 0.001 1.332 CO 6.592 1.311 پانسیون مطالعاتی در اصفهان 0.533 5.030 <0.0001 2.211 A -4.402 1.444 −0.323 −3.049 00 0.003 2.214 2.44 WS 3.047 1.530 0.227 1.991 0.050 2.552 WB 3.000 1.222 0.207 2.455 0.016 1.403 توجه: B = ضریب غیر استاندارد ، SE = خطای drazingazor استاندارد ، β = ضریب ضریب استاندارد بتا ،VIF  می باشد.

= ضریب تورم واریانس ، CA = کارل ، CO = گوشه ، A = راهرو ، M = صندلی میانی ، WS = وجود دیوارهای جانبی ، WB = وجود دیواره پشتی رزرو آنلاین صندلی های دلخواه مدل 1 (شامل هر شش متغیر مستقل) به طور قابل توجهی تعداد دفعات رزرو صندلی مورد نظر را پیش بینی کرده است (F5 ، 88 = 18.804 ، p <.001) ، و 57.9٪ از تنوع را توضیح می دهد (تنظیم R2 = 0.548 ، دوربین واتسون = 1.342 ؛ جدول 5). مدل صندلی میانی در مدل 2 حذف شد ، که 57.9 the از تفاوت رزرو صندلی ترجیحی را توضیح داد.

 

کتابخانه در اصفهان چه مکانی است؟

کتابخانه مکانی برای درس خواندن دانش آموزان می باشد.

پانسیون مطالعاتی چه روش هایی دارند؟

پانسیون مطالعاتی روش های بسیاری دارند.

کتابخانه ها برای چه کسانی تخفیفاتی دارند؟

برای دانشجویانی که درس هایشان خوب است تخفیفات در نظر می گیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما