$ 6 عملکرد مهم و برتر # پانسیون مطالعاتی در اصفهان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | کتابخانه در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان پانسیون
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 826

فهرست مطالب

سالن مطالعاتی در اصفهان و یا کتابخانه ها چیست؟

کتابخانه دراصفهان چه مزیت هایی را به دنبال دارد؟

پانسیون های مطالعاتی و یا سالن ها چه ویژگی هایی دارند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان و یا کتابخانه ها چیست؟

تنظیم R2 = 0.548 ، دوربین واتسون = 1.342 ؛ جدول 5). مدل صندلی میانی در مدل 2 حذف شد ، پانسیون مطالعاتی در اصفهان که 57.9 the از تفاوت رزرو صندلی ترجیحی را توضیح داد. دکتر آذین گازر قوی ترین پیش بینی کننده مثبت بود جدول 4 مدلهای رگرسیون چندگانه برای پیش بینی مجموع رتبه (R). متغیرهای B SE β t p VIF مدل 1 (ثابت) 63.923 2.094 30.523 <0.0001 CA -20.293 2.423 −0.553 −8.374 <0.0001 1.351 CO − 24.592 3.314 −0.655 − 7.420 <0.0001 2.412 A 17.967 3.500 0.435 5.134 <0.0001 2.220 <0.000 M − 5.688 2.74 کتابخانه در اصفهان 5 −0.134 − 2.072 41 0.0411.404 مدل 2 (ثابت) 64.458 2.069 .در شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

مشاوره نوجوان در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

31151 <0.0001 CA .5 20.559 2.429 − 0.560 − 8.465 <0.0001 1.343 CO .5 25.563 3.256 − 0.688 − 7.850 <0.0001 2.304 A 18.721 3.475 0.453 5.387 <0.0001 2.166 <18000 M −5.761 2.759 −0.135 −2.088 0.040 1.290 WS −9.060 3.237 −0. 6 1.927 توجه: B = ضریب غیر استاندارد ، SE = خطای استاندارد ، β =    ضریب ضریب استاندارد استاندارد ، VIF = ضریب تورم واریانس ، CA = کارل ، CO = گوشه ، A = راهرو ، M = صندلی میانی ، پایگاه داده وب ، 240000 کتاب الکترونیکی drazingazor و پایگاه داده متنی 42000 پوند پایان نامه از فارغ التحصیلان دانشگاه. این ساختمان هشت طبقه شامل زیرزمین دارد. تجزیه و تحلیل بر روی اطلاعات رزرو اتاق لپ تاپ 2 ، بیشترین استفاده پانسیون مطالعاتی در اصفهان از اتاق مطالعه در کتابخانه متمرکز شده است. این اتاق یکی از شش سالن مطالعه در طبقه اول است ،

کتابخانه در اصفهان چه مزیت هایی را به دنبال دارد؟

پنج اتاق دیگر اتاق خواندن عمومی 1 تا 2 ، اتاق وجود دیوارهای جانبی ، WB = وجود دیوار پشتی. صندلی گوشه (53.3، ، p <.001) ، در حالی که قوی ترین پیش بینی کننده منفی صندلی راهرو بود (32.3، ، p <.01). متغیرهای باقیمانده همه ترجیح صندلی را <30 ed پیش بینی کردند (صندلی گردان: 29.3، ، p <.01؛ دیوارهای جانبی: 22.7، ، p <.05 ؛ دیوار عقب: 20.7، ، p <.05). مدلهای خلاصه مدلهای 2 و 3 از روش حذف عقب استفاده کردند (معیار: p <.10) برای تعیین کتابخانه در اصفهان متغیرهای مستقل شامل (جدول 6). اولین تجزیه و تحلیل شامل 89 صندلی بدون در نظر گرفت است.

اینکه آنها در بشکه مطالعه بودند. پس از آن ، داده ها به 45 دکتر آذین گازر صندلی با میز باز و 44 صندلی روی میز تقسیم شدند تا مشخص شود تغییر کرده اند یا خیر. در میان صندلی های روباز ، ترجیح کلی با یک صندلی گوشه ای و با یک صندلی راهرو رابطه منفی داشت (p <.10). حضور دیوار پشتی با اقامت طولانی مدت رابطه منفی داشت ، اما با رزرو صندلی ترجیحی رابطه مثبت داشت. صندلی های میانی با اشغال طولانی مدت پانسیون مطالعاتی در اصفهان میزهای باز ارتباط معنی داری داشت.برای صندلی های رومیزی ، موقعیت صندلی میانی و وجود دیوارهای پشتی اند ، در حالی که صندلی های راهرو به طور قابل توجهی مورد بی توجهی قرار گرفته اند. بحث و نتایج مطالعه حاضر با هدف بررسی فضای دانش آموزان انجام شد 4 Y.H..درشکل 2:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

پانسیون های مطالعاتی و یا سالن ها چه ویژگی هایی دارند؟

مین و اس. لی مجله کتابداری آکادمیک xxx (xxxx) xxxx جدول آیا پیش بینی کننده ها در پاسخ به این زیرگروه ها 6 متغیرهای وارد شده و حذف شده از رگرسیون های متعدد ترجیح صندلی را پیش بینی می کنند. مجموع (N = 89) میز باز (N = 45) میز drazingazor کارل (N = 44) متغیر وارد شده متغیرها حذف می شوند متغیرهای وارد شده متغیرها حذف می شوند

متغیرهای وارد شده متغیرها کتابخانه در اصفهان حذف می شوند (p <.10) (p ≥ .10) (p <.10) (p ≥ .10) (p <.10) (p ≥ .10) زمان اشغال شده (T) CO WB ( -) CO WS CO M A ( -) A ( -) A ( -) WB ( -) WS M WS CA WB ( -) م رتبه های سفارش گرفته شده (R) CO ( -) WB CO ( -) WB A WB A A WS ( -) CO ( -) M ( -) WS ( -) M ( -) WS ( -) M ( -) CA ( -) صندلی ترجیحی (P) CO M WB WS WS WB A ( -) A ( -) M A ( -) M WS CO CO

کتابخانه در اصفهان چه ویژگی هایی دارد؟

کتابخانه در اصفهان ویژگی های زیادی دارد.

پانسیون مطالعاتی چه مشاورانی استخدام می کند؟

پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاوران با تجربه و ماهر را استخدام می نماید.

کتابخانه در اصفهان چه مزیت هایی دارد؟

کتابخانه در اصفهان مزیت های متعددی دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهدرباره ماگالریتماس با ما