# 6 مورد برای اقامتگاه دانش آموزان در $ کتابخانه در اصفهان

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 821

فهرست مطالب

کتابخانه دراصفهان و یا خوابگاه دانشجویی در اصفهان چیست؟

آیا جنسیت افراد در سالن مطالعاتی در اصفهان مهم است یا خیر؟

اقامتگاه دانشجویی و یا خوابگاه دانشجویی چیست؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه در اصفهان و یا خوابگاه دانشجویی در اصفهان چیست؟

بله = 1/خیر = 0 آیا صندلی گوشه ای است؟ –CO بله = 1/خیر = 0 آیا این میز کارل کتابخانه در اصفهان است؟ –CA بله = 1/خیر = 0 جدول 2 متغیرهای وابسته. متغیرهای وابسته – ترجیح صندلی کل ocSource textزمان جامد شدن صندلی –T مجموع مجموع رتبه ها بر اساس سفارش انتخاب شده – R تعداد دکتر آذین گازر دفعات رزرو شده به عنوان صندلی ترجیحی –P توجه: T ، P: مقدار بالاتر به معنای ترجیح بیشتر ، R: عدد کمتر به معنی ترجیح بیشتر است. تمرکز و مدت بیشتری در اتاق مطالعه می ماند (p <.001 ، بتا = 0.737). استفاده از بشکه های مورد مطالعه دومین پیش از دیکتور قوی برای مدت زمان طولانی تر بود. در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

مشاوره جوان در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

(p <.00 ، بتا 0.566 =). صندلی های پانسیون مطالعاتی در اصفهان راهرو با زمان سپری شده در اتاق مطالعه ارتباط منفی داشت ، احتمالاً به دلیل احتمال بیشتر مزاحمت از رهگذران (p <.001 ، بتا = 0.349 −). وجود دیوارهای جانبی نیز باعث ماندگاری طولانی مدت می شود شکل 2. سیستم رزرو صندلی: (الف) کیوسک ورود به اتاق ؛ ب) صفحه کیوسک که صندلی های موجود را نشان می دهد. 3 Y.H. مین و اس. لی مجله drazingazor کتابداری آکادمیک xxx (xxxx) xxxx جدول 3 مدلهای رگرسیون چندگانه برای پیش بینی زمان اشغال شده (T). متغیرهای B SE β t p VIF مدل 1 (ثابت) 6558.824 126.859 51.701 <0.0001 < CA 1349.460 146.795 0.559 9.193 <0.0001 1.351 < CO 1761.888 200.761 0.713 8.776 <0.0001 2.412 <0.000 A – کتابخانه در اصفهان 901.669 211.986 0.331 −4.253 <0.0001

بیشتر  6 مورد درباره چیدمان و طراحی کتابخانه دراصفهان چیست؟

آیا جنسیت افراد در پانسیون مطالعاتی در اصفهان مهم است یا خیر؟

.336 0.737 9.232 <0.0001 2.304 A −948.254 210.611 .30.349 −4.502 0. 0.0001 2.166 0. M 453.351 167.217 0.162 2.711 0.008 1.290 WS 600.080 196.155 0.223 3.059 0.003 1.927 توجه: B = ضریب غیر استاندارد ، SE = خطای استاندارد ، β = ضریب ضریب استاندارد بتا ، VIF = ضریب تورم واریانس ، CA = کارل ، CO = گوشه ، A = راهرو ، M = صندلی میانی ، WS = وجود دکتر آذین گازر دیوارهای جانبی ، WB = وجود دیواره پشتی (p <.01 ، بتا = 0.223). به طور غیرمنتظره ، پانسیون مطالعاتی در اصفهان قرار گرفتن در صندلی میانی به طور قابل توجهی اقامت طولانی تری را پیش بینی کرد.

(01/0> p ، بتا = 162/0). جدول 5 مدل های رگرسیون چندگانه برای پیش بینی رزرو صندلی ترجیحی (P). متغیرهای B SE β t p VIF مجموع رتبه ها برای ترتیب صندلی ترجیحی مدل 1 (شامل همه متغیرها) به طور قابل توجهی مجموع رتبه ها را پیش بینی می کرد. F ، 88 = 37.962 ، p <.001 ؛ جدول 4). شش متغیر مستقل 73.5 of از ترتیب صندلی ترجیحی را توضیح دادند (R2 = 0.716 ، Durbin-Watson = 2.302 =). مقدار کمتر در مجموع رتبه ها کتابخانه در اصفهان ترجیح بیشتری را نشان می دهد.

و ضرایب منفی با ترجیح زیاد با هم رابطه مثبت دارند. باز هم ، وجود دیوار پشتی معنی دار نبود (p> .1) و در مدل 2 حذف شد. در مدل 2 ، پنج متغیر 72.9٪ از مجموع رتبه ها را توضیح دادند، و موقعیت گوشه قوی ترین پیش بینی کننده بود (p <.001 ، بتا = .6 0681 −) ، و سپس کرل های مطالعه (p <.001 ، بتا = .5. در شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  5 مورد از #بهترین ها درباره پانسیون مطالعاتی در اصفهان چیست؟
کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

اقامتگاه دانشجویی و یا خوابگاه دانشجویی چیست؟

2.220 M 448.867 166.272 0.160 2.700 0.008 1.291 WS 756.804 224.613 0.282 3.369 0.001 2.556 WB −252.013 179.219 .00. پانسیون مطالعاتی در اصفهان087 −1.406 0.163 1.404 1.404 مدل 2 (ثابت) 6525.810 125.400 52.040 <0.0001 CA 1365.855 147.191 0.566 9.279 <0.0001 1.343 CO 1821.822 1970.560) ، محل راهرو (p <.001 ، بتا = 0.453) ، حضور دیوار drazingazor جانبی (p <.01 ، بتا = .2 0.222) ، و میز بتا = .0.135 ؛ جدول 4). هیچ یک از متغیرهای هر دو مدل چند خطی نبود. مدل

1 (ثابت) 2.211 0.870 2.541 0.013 CA میانی (p <.05 ، 3.532 1.007 0.292 3.508 0.001 1.351 CO 6.638 1.377 0.536 4.820 <0.0001 2.412 CO A − 4.393 1.454 −0.322 − 3.021 00 0.003 2.220 M 0.132 1.141 0.009 0.116 0.908 1.291 M WS 3.055 1.541 0.227 1.983 0.051 2.556 WB 3.003 1.229 0.207 2.442 0.017 1.404 مدل 2 (ثابت) 2.260 0.757 2.987 0.004 CA 3.546 0.994 0.293 3.568 0.001 1.332 CO 6.592 1.311 0.533 5.030

پانسیون مطالعاتی چه عملکرد هایی را دارا می باشد؟

پانسیون مطالعاتی عملکردهای بسیاری دارد.

کتابخانه در اصفهان چه فوایدهایی دارد؟

کتابخانه در اصفهان فوایدهای زیادی را شامل می شود.

کتابخانه در اصفهان چه مزیت هایی دارد؟

کتابخانه در اصفهان مزیت های متعددی دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما