$ 6 کاربرد با اهمیت # کتابخانه در اصفهان چیست؟

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 823

فهرست مطالب

کتابخانه دراصفهان چه روش هایی را دارا می باشد؟

سالن مطالعاتی در اصفهان چه مزیت هایی را به دنبال دارد؟

سالن های مطالعاتی چه خصوصیت هایی را دارا می باشد؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه روش هایی را دارا می باشد؟

کاربر در یک اتاق مطالعه دیجیتالی یک کتابخانه دانشگاهی استفاده کرد. فضای کتابخانه در اصفهان شخصی و حریم خصوصی ترکیب امکانات عمومی با محوطه های نسبتاً دکتر آذین گازر خصوصی ، کتابخانه ها را به انتخابی محبوب برای مطالعات مشاهده ای در مورد فاصله بین فردی و رفتارهای سرزمینی تبدیل می کند. ما از مفهوم فضای شخصی از روانشناسی محیط برای پیش بینی ترجیحات صندلی استفاده کردیم. مفهوم صندلی های کنار دیوار ترجیح داده می شوند. مواد و روش ها سایت مطالعه ما از کتابخانه مرکزی واقع در دانشگاه چونگ آنگ ، یک موسسه خصوصی از سئول ، کره ، که شامل 10 مدرسه غیر کارشناسی و 16 مدرسه کارشناسی ارشد است ، تحقیق کردیم. در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

موسسه دانشگاه پانسیون مطالعاتی در اصفهان دارای 30،000 دانشجو و 982 عضو هیئت علمی است. کتابخانه مرکزی در سال 1962 ساخته شد و در سال 2009 به اندازه فعلی آن 14258.2 متر مربع گسترش یافت. این ساختمان دارای 3400 صندلی است که در اتاق های مطالعه ، اتاق های تدریس ، E-Lounge و باغ ها پخش شده drazingazor است. این کتابخانه علاوه بر رسانه های سنتی ، نسخه های الکترونیکی روزنامه ها را به همراه اعلانات دیجیتالی و تابلوهای یادداشت ارائه می دهد. کتابخانه دارای تقریبی است 1.39 میلیون کتاب و مطالب غیر کتابی شامل 770 سریال ، 93000 عنوان مجله الکترونیکی ، 70 محافظتی است (بچتل و چرچمن (جدول 2) از رگرسیون چندگانه استاندارد استفاده کتابخانه در اصفهان شد.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان چه مزیت هایی را به دنبال دارد؟

فرضیات با نمودارهای احتمال معمولی از باقیمانده و نقاط پراکنده باقیمانده در مقابل باقی مانده های پیش بینی شده آزمایش شد. سطح اهمیت p <.05 تعیین شد. نتایج کل زمان اشغال تجزیه  دکتر آذین گازر و تحلیل رگرسیون نشان داد که مدل 1 به طور قابل توجهی کل زمان اشغال صندلی را پیش بینی کرده است (F5 ، 88 = 47.293 ، p <.001 ، R2 = 0.776 ، R2 = 0.759 ، جدول 3). وجود دیوار در پشت صندلی در مدل 1 پیش بینی قابل پانسیون مطالعاتی در اصفهان توجهی نبود (p> .10) و از طریق حذف عقب در مدل 2 حذف شد. بنابراین ، دومی دارای پنج متغیر مستقل بود و 77.0٪ از تغییرات در پیش بینی اشغال را توضیح داد. زمان (تنظیم R2 = 0.757). هیچ یک از مدل ها چند خطی (VIF <10 برای همه متغیرها) را نشان ندادند.

. در مدل 2 ، صندلی های گوشه ای قوی ترین پیش بینی کننده صندلی های بالاتر بودند میز 1 متغیرهای مستقل. متغیرهای مستقل – موقعیت صندلی آیا این صندلی راهرو است؟ –A بله = 1/خیر = 0 آیا پشت صندلی دیواری وجود دارد؟ –WB بله = 1/خیر = 0 آیا دیوارهای جانبی وجود دارد؟ –WS بله = 1/خیر = 0 صندلی وسط است کتابخانه در اصفهان؟ ، SE = خطای استاندارد ، β = ضریب ضریب استاندارد بتا ، VIF = ضریب تورم واریانس ، CA = کارل ، CO = گوشه ، A = راهرو ، M = صندلی میانی ، WS = وجود دیوارهای جانبی می باشد. در شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

سالن های مطالعاتی چه خصوصیت هایی را دارا می باشد؟

، WB = وجود دیواره پشتی رزرو آنلاین صندلی های دلخواه مدل 1 پانسیون مطالعاتی در اصفهان (شامل هر شش متغیر مستقل) به طور قابل توجهی تعداد دفعات رزرو صندلی مورد نظر را پیش بینی کرده است (F5 ، 88 = 18.804 ، p <.001) ، و 57.9٪ از تنوع را توضیح می دهد (2.44 WS 3.047 1.530 0.227 1.991 0.050 2.552 WB 3.000 1.222 0.207 2.455 0.016 1.403 توجه: B = ضریب غیر استاندارد<0.0001 2.211 A -4.402 1.444 −0.323 −3.049 00 0.003 2.214 ، از فرضیه دیوار بغل کردن ما پشتیبانی می کند. با این حال ، جالب است که دانشجویانی که روی صندلی های مطالعه نشسته بودند ،

دیوارهای جانبی را ترجیح دادند حتی اگر مبلمان از هم جدا drazingazor شده باشند ، در حالی که دانشجویانی که پشت میزهای باز نشسته بودند ، دیوار پشت آنها را ترجیح می دادند. برخی از دانش آموزان ممکن است به یک میدان دید باز در جلو با دیوار محکم تمایل داشته باشند در پشت ، در حالی که دیگران سپرهای بصری کامل و حریم خصوصی می خواهند. هنگامی که فضای اتاق مطالعه کتابخانه برای دانش آموزانی که فضای بیشتری می خواهند محدود باشد ، چیدمان میز و شکل اتاق مسئله ای مهم برای به اسباب و اثاثیه می باشد.

پانسیون مطالعاتی چه عملکردهایی را شامل می شود؟

پانسیون مطالعاتی عملکردهای زیادی دارد.

سالن مطالعاتی چه مزیت هایی را دارا می باشد؟

سالن مطالعاتی مزیت های زیادی را دارا می باشد.

کتابخانه در اصفهان چه ویژگی هایی دارد؟

کتابخانه در اصفهان ویژگی های زیادی دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما