7 روش های $ کاربردی کتابخانه در اصفهان را بدانید؟

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعه در اصفهان | دکتر آدین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 907

فهرست مطالب

کتابخانه در اصفهان چه ویژگی های برتری را دارا می باشد؟

پانسیون مطالعه در اصفهان چه مزیت های مهمی را دارد؟

مشاوران سالن های مطالعاتی چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعه در اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه ویژگی های برتری را دارا می باشد؟

ضد عفونی قوی ندارند زیرا سطح غلظت قارچ های پس زمینه در کتابخانه در اصفهان هر دو منطقه نمونه برداری و هر دو دوره آزمایشی در حال حاضر بسیار پایین است. علاوه بر این، برای هر ماده ضد عفونی کننده (ClO2 و WAHW)، معنی دار نیست 5 M.-C. لو و همکاران مجله علوم آئروسل xxx (xxxx) xxx–xxx شکل 3. کلنی های قارچ باقیمانده پس از ضدعفونی به ترتیب با ClO2 و WAHW. توجه داشته باشید که برای هر حالت درمان، صدک 25، میانه و صدک 75 به ترتیب با پایین، وسط و بالای جعبه نشان داده می شود و سبیل ها حداقل و حداکثر مقدار تعداد باکتری ها را نشان می دهند. در نهایت، *p < 0.05 یک تفاوت آماری بین سطوح غلظت باقیمانده پس از دکتر آذین گازر ضدعفونی با ClO2 و WAHW را نشان می‌دهد.  در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

تفاوت در کارایی ضد عفونی پروتکل های درمانی مربوطه پانسیون مطالعه در اصفهان (به عنوان مثال، CSM، CTM و CRM، و WSM، WTM و WRM) مشاهده می شود. با این حال، با مقایسه کارایی ضد عفونی دو ضد عفونی کننده برای یک پروتکل درمانی، مشخص شد که راندمان ضد عفونی WAHW تقریباً در هر مورد بهتر از ClO2 است. برای مثال، با مشاهده شکل 3a، b، اثر ضد عفونی WAHW در اتاق مطالعه به طور قابل توجهی بهتر از ClO2 در هر دو دوره آزمایشی با توجه به استفاده از حالت‌های کاربردی SM و TM است. علاوه بر این، با توجه به استفاده از حالت کاربرد RM، ضدعفونی کننده WAHW از ضدعفونی کننده ClO2 (البته نه به طور قابل توجهی) بهتر drazingazor عمل می کند. در شکل 3، خط افقی در هر کادر نشان دهنده مقدار میانه است.

پانسیون مطالعه در اصفهان چه مزیت های مهمی را دارد؟

بنابراین، با مشاهده شکل. علاوه بر این، مقدار متوسط ​​کلونی حالت درمان TM کمتر از حالت درمان SM یا RM است. به عبارت دیگر، حالت درمان TM منجر به عملکرد ضد عفونی پایدارتری نسبت به حالت درمان SM یا RM می شود. برای هر شکل در شکل 3، خطوط کوچک کشیده (سبیل) در بالا و پایین هر جعبه نشان دهنده حداکثر و حداقل غلظت قارچ است. جدول 2 ارتباط بین تعداد کلنی و پارامترهای محیطی (قبل از درمان ضد کتابخانه در اصفهان عفونی). اقلام باکتری ها قارچ ها دمای نسبی جریان هوا کربن PM1 PM2.5 PM7 PM10 غلظت غلظت رطوبت سرعت دی اکسید غلظت قارچ 0.105 0.219** دما 0.115 رطوبت نسبی 0.215** 0.131 −0.114 سرعت جریان هوا -0.064 -0.131 0.084 -0.133 دی اکسید کربن 0.121 0.221 **

0.092 0.111 −0.532** PM1 0.144* 0.015 0.069 −0.033 −0.003 0.002 PM2.5 0.145* 0.005 0.039 0.029 −0.011 0.014 0.994** PM7 0.001 0.071 0.350** 0.012 0.051 −0.079 0.132 0.140* PM10 0.202** 0.130 −0.012 0.422** 0.039 0.070 0.761** 0.802** 0.145* TSP 0.234** 0.186** -0.013 0.544** -0.038 0.089 0.633** 0.682** 0.130 0.964** * همبستگی دکتر آدین گازر در سطح 05/0 (2 دنباله) معنی دار است. ** پانسیون مطالعه در اصفهان همبستگی در سطح 0.01 (2 دنباله) معنی دار است. 6 M.-C. لو و همکاران مجله علوم آئروسل xxx (xxxx) xxx–xxx جدول 3 همبستگی بین تعداد کلنی و پارامترهای محیطی (پس از درمان ضد عفونی). اقلام باقیمانده قارچ باقیمانده دما جریان هوا نسبی کربن PM1 PM2.5 PM7 PM10 باکتری ها رطوبت سرعت دی اکسید قارچ باقیمانده 0.399** 0.114** دما 0.004 نسبی 0.346. در شکل 2:پانسیون مطالعه در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعه در اصفهان دکتر آذین گازر

پانسیون مطالعه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:پانسیون مطالعه در اصفهان

مشاوران سالن های مطالعاتی چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

کربن -0.167** −0.191** −0.317** −0.324** −0.115** ** 0.451** 0.371** رطوبت −0.043*** −0.051*** 0.036** −0.094*** سرعت جریان هوا دی اکسید PM1 −0.053* −0.140** −0.051* −0.134** −0.167** −0.018 PM2.5 −0.052* −0.116** −0.076** −0.109** −0.250** 0.040 0.591** PM7 −0.031 −0.075** −0.064** −0.071** −0.205*** 0.0 پانسیون مطالعه در اصفهان 23 0.333** 0.834** PM10 −0.031 −0.074** −0.068** −0.069** −0.210*** 0.024 0.339** 0.842** 0.992** TSP -0.029 -0.072** -0.072** −0.066*** −0.206*** 0.019 0.325** 0.799** 0.948** 0.974** * همبستگی در سطح 05/0 (2 دنباله) معنی دار است. ** همبستگی در سطح 0.01 (2 دنباله) معنی دار است. *** همبستگی در سطح 001/0 (2 دنباله) معنی دار است. به ترتیب. بنابراین مشاهده می شود که حداکثر drazingazor غلظت قارچ BG در دوره ترم (شکل 3b، d) بیشتر از غلظت قارچ در طول تعطیلات زمستانی است (شکل 3a، c). این یافته منطقی است زیرا، همانطور که در زیر بحث شد.

غلظت قارچ با دما و رطوبت نسبی همبستگی مثبت دارد که عموماً در دوره ترم تحصیلی بیشتر از تعطیلات زمستانی است (جدول 1 را ببینید). با مقایسه کارایی ضد عفونی دو ضد عفونی کننده در یک مکان (یعنی کارل مطالعه یا اتاق مطالعه)، تفاوت

کتابخانه در اصفهان چه ویژگی های برتری را دارا می باشد؟

اتاق آگهی باز هم، این یافته منطقی است زیرا فضای داخلی اتاق مطالعه.

پانسیون مطالعه چه مزیت های مهمی را دارد؟

همبستگی بین تعداد کلنی و پارامترهای محیطی (پس از درمان ضد عفونی).

مشاوران سالن های مطالعاتی چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

در نتیجه اثر ضد عفونی کاهش می یابد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما