7 مورد از #خصوصیات بهترین روانشناس در اصفهان کدام می باشد؟

بهترین روانشناس در اصفهان | مرکز مشاوره ملک شهر اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان

روانشناسی در اصفهان

دپارتمان

اوج شید

نویسنده

امیر ضیایی

تعداد کلمات

840

مدت زمان مطالعه

8 دقیقه

تیمار دی آمینو بنزن [C6H4{CH2NMe2}2-1,3] (NCN-H, 1) با یک یا دو معادل

cis-PtCl2(DMSO)2 منجر به تشکیل انحصاری گونه های سیکلوپلاتینه شده .مضاعف [C6H4{CH2NMe2}2 می شود. -1،5-{PtCl(DMSO)}2-2،4] (3)، که با افزودن تری فنیل فسفین. ترکیب اضافی بیس فسفین تولید می شود [C6H4{CH2NMe2}2.1،5-{PtCl(PPh3)}2-2 ، 4] (4). ساختار مولکولی اشعه ایکس 4. بهترین روانشناس در اصفهان.  حضور مراکز مربع مسطح پلاتین (II) بسیار تحریف شده را نشان داد. که به دلیل نزدیکی دو لیگاند دهنده فسفین ایجاد می شود. مجتمع های نوع 3 را می توان به عنوان مواد اولیه مناسب برای ساخت. جهت سازه های ماکرومولکولی بزرگتر در نظر گرفت. © 2001 منتشر شده توسط Elsevier Science B.V. می توانید که بهترین اطلاعات را درباره مرکز مشاوره ملک شهر اصفهان را از دکتر آذین گازر به دست آورید.

 

سنتز ماکرومولکولی با کمپلکس های بهترین مرکز مشاوره ملک شهر اصفهان

 آلی فلزی زمینه ای از تحقیقات است. که به طور فزاینده ای با هدف نهایی ایجاد مواد جدید. با خواص بی سابقه مورد بررسی قرار می گیرد [1]. به نظر می رسد پیش نیاز برای ساخت سازه های بزرگ حاوی فلز. در دسترس بودن و پایداری مصنوعی چنین سینتونی های فلزی است. بهترین روانشناس در اصفهان. علاوه بر این، این کمپلکس‌های آلی فلزی باید شامل لیگاندهای دهنده ضعیفی باشد. که در صورت تبادل با پایه‌های لوئیس polydentate می‌توانند ساختارهای خودآرایی ایجاد کنند. اخیراً، تهیه لیگاندهای آریل فلزی (N،) C، N– [3،4] یا S، C، S-. مناسب به عنوان قطعاتی از سوپرامولکول های مصنوعی بزرگتر گزارش شده است. بهترین مرکز مشاوره ملک شهر اصفهان را از ما بخواهید.

بیشتر  65 کاربردهای $ مهم بهترین کتابخانه اصفهان را بدانید؟
بهترین روانشناس در اصفهان | مشاوره ازدواج خوب در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

شکل 1 : بهترین روانشناس در اصفهان

مراکز روی لیگاندهای معطر ایجاد شده است [4،6]. در اینجا

ما اولین نتایج خود را در مورد سنتز یک لیگاند دی آمینو آرن سیکلوپلاتینه شده با تیمار. C6H4{CH2NMe2}2-1,3 ، NCN-H) با cis-PtCl2 (DMSO)2 و تبادل متعاقب آن گزارش می‌کنیم. از لیگاندهای آویز دی متیل سولفوکسید برای لیگاندهای دهنده تری فنیلفوس-فین. بهترین روانشناس در اصفهان.  سیکلوپلاتیناسیون مستقیم لیگاند NCN-H (1) با .cis-PtCl2(DMSO)2 در نسبت مولی در ابتدا با هدف فعال سازی موقعیت 1 (Ha، طرح 1)، که می تواند. 2 شناخته شود، انجام شد. برای این منظور، مقادیر هم‌مولاری cis-PtCl2(DMSO)2 و 1 (شکل 1) در MeOH رفلاکس کننده در حضور NaOAc به عنوان یک پایه خارجی مخلوط شدند. پس از انحلال اولیه نمک پلات-اینوم، یک رسوب سفید تشکیل شد که جداسازی شد (بازده 48%) و با مشخصات NMR مشخص شد. مرکز مشاوره خوب در اصفهان را از ما یعنی دکتر اذین گازر بخواهید.

تروسکوپی طیف 1H-NMR حضور مرکز مشاوره ملک شهر اصفهان

آلی فلزی منفرد را نشان داد که در کمال تعجب به عنوان مشتق NCN دو پلاتینه [C6H2{CH2NMe2}2-1,5-{PtCl(DMSO)}2-2،4 شناسایی شد. ] (3). نمونه‌ای از طیف 1H-NMR 3، وجود یک تشدید منفرد با میدان کم در 8.10 ppm با جفت‌های پلاتین (3J(Pt H) = 51.8 هرتز. که به Hb نسبت داده شد (طرح 1) است. علاوه بر این، Ha ​​به صورت تک رزونانس در ppm 78/6 مشاهده شد. بهترین روانشناس در اصفهان. قابل توجه است، هیچ گونه تک فلزی تشخیص داده نشد. نتایج قبلی در واکنش‌های پالاداسیون مشابه لیگاند NCN-H با Pd(OAc)2 و Li2[PdCl4] نیز کمپلکس‌های biscyclometalated را ایجاد کردند. drazingazor 3d]، [7]. این نتایج به شدت نشان می‌دهد که گونه‌های تک فلزی میانی. نسبت به فلزات الکتروفیلی حساس‌تر از خود NCN-H هستند، و منحصراً محصول دو فلزی را ارائه می‌دهند. مرکز مشاوره ملک شهر اصفهان

بیشتر  9 متدهای # اصلی روانشناس خوب در اصفهان را اطلاع داشته باشید؟

 علاوه بر این، گزینش‌پذیری منطقه‌ای مشاهده‌شده نشان می‌دهد که موقعیت 1 لیگاند NCN

با توجه به موقعیت 3 و 5 به صورت فضایی‌تر مانع می‌شود. ما همچنین واکنش سیکلوپلاتاسیون مشابه NCN-H (1) را در حضور دو معادل نمک پلاتین (II) انجام دادیم. همانطور که انتظار می رفت، 3 به صورت انتخابی تشکیل شد. (78٪ عملکرد جدا شده) و هیچ گونه پلاتین دیگری قابل تشخیص نیست. کمپلکس 3 در حلال های آلی معمولی نامحلول است. بهترین روانشناس در اصفهان.  بنابراین، یک تبادل لیگاند PPh3-برای-DMSO در CH2Cl2 انجام شد. این روش کمپلکس بیس فسفین 4 را با بازدهی تقریباً کمی به صورت سوزن های سفید به دست آورد. کمپلکس 4 با استفاده از طیف‌سنجی NMR چند هسته‌ای. آنالیز عنصری و همچنین با تعیین ساختار تک کریستالی آنالیز شد. مرکز مشاوره ملک شهر اصفهان.

مرکز مشاوره ملک شهر اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

شکل 2 : مرکز مشاوره ملک شهر اصفهان

بهترین اطلاعاتی درباره بهترین روانشناس در اصفهان و خصوصیات آن

نکته قابل توجه تغییر میدان بالای Ar Hb است که در 5.77 ppm قرار دارد (رجوع کنید به: 8.10 ppm در 3). به نظر می‌رسد که این تغییر میدان زیاد ناشی از محافظ خاص ناشی از چگالی الکترونی حلقه‌های فنیل هر یک از لیگاندهای PPh3 در نزدیکی Hb است. جابجایی پیشنهادی هر دو لیگاند فسفین (با توجه به قطعه اهداکننده NMe2) در 4 توسط طیف تروسکوپی 31P-NMR پشتیبانی می‌شود، که یک تکی را نشان می‌دهد که توسط ماهواره‌های Plat-inum در 15.8 ppm، 1J (Pt P) کنار گذاشته شده است. =4377 هرتز این ثابت کوپلینگ ارتباط نزدیکی با داده های گزارش شده قبلی در مجتمع های مشابه دارد. drazingazor

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما