7 کاربردهای $ مهم درمان آسم در اصفهان چیست؟

روانشناسی خوب در اصفهان | درمان آسم در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان روانشناسی خوب
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 905

فهرست مطالب

روانشناسی خوب در اصفهان چه مزیت هایی را دارا است؟

درمان آسم در اصفهان چه خصوصیت هایی را دارد؟

کتابخانه ها چه ویژگی های برتری را دارا هستند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:روانشناسی خوب در اصفهان

شکل 2:درمان آسم در اصفهان

روانشناسی خوب در اصفهان چه مزیت هایی را دارا است؟

ماده تفاوت قابل توجهی نداشت (0.09 ¼ P). در پنج اتاق روانشناسی خوب در اصفهان قرائت خصوصی که مطابق با استاندارد، شار انتشار از میز (14.4 12.1 میلی گرم در متر 2 ساعت 1) به طور قابل توجهی بالاتر از کسانی که از دیوارها (2.4 2.9 mg m 2 h 1) و کف (0.7 mg m 2 h 1) (p <0.05). شارهای انتشار از صندلی ها (4.6 3.3 mg m 2 h 1) و سقف ها (3.0 mg m 2 h 1 3.2) تفاوت معنی داری نداشتند. در فا – مژه‌هایی که از استاندارد فراتر رفتند، شارهای انتشار از صندلی‌ها، کف‌ها و دیوارها  دکتر آذین گازر به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از امکاناتی بود که با استاندارد مطابقت داشتند. در شکل 1:روانشناسی خوب در اصفهان مشاهده نمایید.

روانشناسی خوب در اصفهان دکتر آذین گازر

روانشناسی خوب در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:روانشناسی خوب در اصفهان

(05/0p<). شار انتشار با سن تاسیسات و مواد خاص مرتبط بود. همبستگی منفی بین شار انتشار از کف، دیوارها، و سقف و سن متناظر درمان آسم در اصفهان از مواد مشاهده شد (P <0.05). با این حال، هیچ همبستگی معنی داری وجود نداشت صندلی های p (p 0.12). شار انتشار از برای میز (0.09 ¼) و 2 ساعت ¼ 1 یافت شد کاغذ دیواری پی وی سی (6.6 4.2 میلی گرم متر) به طور قابل توجهی بالاتر بود در مقایسه با سطوح رنگ شده (1.7 2.2 mg m 2 h 1) (p <0.05). چهارده اتاق مطالعه خصوصی از کاغذ دیواری پی وی سی استفاده می کردند و چهار اتاق مطالعه خصوصی دارای سطوح دیوار رنگ شده بودند. یک اتاق drazingazor مطالعه خصوصی از پانل های است.

درمان آسم در اصفهان چه خصوصیت هایی را دارد؟

جدول 3 میانگین شار انتشار، مساحت سطح و نرخ انتشار 5 ماده در 19 اتاق مطالعه خصوصی. شار انتشار مواد سطح انتشار نرخ انتشار (mg m 2 h 1) (m2) (mg h 1) میز 15.3 9.6 16.9 11.7 255.5 214.8 صندلی 9.4 6.1 7.7 5.0 79.6 88.5 طبقه 6.6 6.8 19.1 10.3 125.8 142.1 دیوار 7.7 10.4 35.8 12.0 231.7 192.3 سقف 6.4 5.1 19.1 10.3 116.2 105.8 میزان روانشناسی خوب در اصفهان انتشار میزها (255.5 214.8 میلی گرم در ساعت 1) و دیوارها (231.7 192.3 میلی گرم در ساعت 1) به طور قابل توجهی بیشتر از صندلی ها بود. (79.6 88.5 میلی گرم در ساعت 1) (P <0.05). میانگین دکتر آذین گازر نرخ انتشار طبقات و سقف ها به ترتیب 125.8 142.1 میلی گرم در ساعت و

116.2 105.8 میلی گرم در ساعت 1 بودند. میزان انتشار میزها (288.7 217.6 میلی گرم در ساعت 1) و دیوارها (286.9 191.3 میلی گرم در ساعت 1) به طور قابل توجهی بیشتر از صندلی ها (96.2 96.6 میلی گرم در ساعت 1) در 14 اتاق مطالعه خصوصی بود که از استاندارد فراتر رفت (p <0.05). . نرخ انتشار از کف و سقف در 14 تأسیسات ناسازگار به ترتیب 166.3 145.6 mg h 1 و 142.3 110.6 mg h 1 بود. در درمان آسم در اصفهان پنج اتاق مطالعه خصوصی که با استاندارد مطابقت داشتند، میزان انتشار میزها، صندلی ها، کف ها و سقف ها 162.5 197.6 میلی گرم در ساعت بود. در شکل 2:درمان آسم در اصفهان مشاهده نمایید.

درمان آسم در اصفهان دکتر آذین گازر

درمان آسم در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:درمان آسم در اصفهان

کتابخانه ها چه ویژگی های برتری را دارا هستند؟

1 بود ی گرم در ساعت 1، 77.1 83.5 میلی گرم در ساعت 1، و 43.1 40.0 میلی گرم در ساعت 1، به ترتیب. شکل 1 تفاوت ها را نشان می دهد نرخ انتشار بین اتاق های مطالعه طبقه بندی شده بر33.1 36.0 میلی گرم در ساعت 1، 12.3 10.5 میل MDF و تخته سه لا به عنوان مواد پوشش دیوار استفاده می کرد اساس انطباق  drazingazor. میزان انتشار کف، دیوار و سقف در 14 اتاق مطالعه که از استاندارد فراتر رفته بودند به طور قابل توجهی بالاتر بود (05/0p<). حتی اگر نتیجه قابل توجه نبود، نرخ انتشار میز (0.27 ¼ p) و صندلی (0.05 ¼ p) در 14 اتاق مطالعه درمان آسم در اصفهان خصوصی که از استاندارد فراتر رفته بودند، بالاتر بود. میزان انتشار کل با جمع کردن نرخ انتشار پنج ماده محاسبه شد. نرخ انتشار کل و غلظت فرمالدئید در 19 اتاق مطالعه خصوصی همبستگی داشت (R2

0.35؛ شکل 2). برای نرخ انتشار در اتاق های مطالعه خصوصی، سهم منبع بود محاسبه شده با استفاده از معادله (2). بیشترین سهم منبع در 19 اتاق مطالعه خصوصی با میز (34٪) مشاهده شد. سهم منبع دیوار، سقف، کف و صندلی به ترتیب 27، 15، 14 و 10 درصد بود. در 14 اتاق مطالعه خصوصی که فراتر از استاندارد بودند، میزها بیشترین سهم منبع (31٪) را در بین پنج سطح مورد بررسی داشتند. سهم منبع

روانشناسی خوب در اصفهان چه مزیت هایی را دارا است؟

توجهی بیشتر از قرار گرفتن در معرض در فضای باز به کل قرار گرفتن در می باشد.

درمان آسم چه خصوصیت هایی را دارد؟

ارتباط بین غلظت فرمالدئید و میزان انتشار کل در 19 اتاق مطالعه خصوصی.

کتابخانه ها چه ویژگی های برتری را دارا هستند؟

و شار انتشار در اتاق 46.8 میلی گرم در متر مربع در ساعت 1 بود.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما