8 روش $پرسنل های کتابخانه در اصفهان چیست؟

کتابخانه در اصفهان | مشاوره نوجوان در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان مشاوره کودک
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 825

فهرست مطالب

مشاوران در کتابخانه دراصفهان چه وظایفی را باید انجام نمایند؟

مشاوره نوجوان دراصفهان در کتابخانه چه فعالیت هایی را انجام می دهند؟

سالن های مطالعاتی با کتابخانه ها چه تفاوت هایی دارند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:مشاوره نوجوان در اصفهان

مشاوران در کتابخانه در اصفهان چه وظایفی را باید انجام نمایند؟

(نسخه رنگی شکل بصورت آنلاین در دسترس است.) 3 مقاله در مطبوعات ALPERT ET AL Radiology Academic، Vol &، No &&، && 2020 دانش آموزان دانش آموز ، که کتابخانه در اصفهان مسئولیت توصیف یافته های برجسته و کار برای تشخیص را تحت هدایت مربی هیئت علمی جلسه بر عهده گرفتند. از آنجا که تجربه یادگیری کاملاً بر روی اشتراک گذاری صفحه برای بررسی تصاویر رادیولوژیکی متمرکز بود ، دکتر آذین گازر دانش آموزان ملزم نبودند که برای میزبان یا سایر شرکت کنندگان قابل مشاهده باشند. از دانش آموزان خواسته شد در یک منطقه آرام شرکت کنند به این امید که نیازی به خاموش شدن خود نداشته باشند و بحث آزاد را تشویق کنند. هیچ راهنمای رسمی در مورد نور محیط در طول VRO به دانش آموزان داده نشد. در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

 و مشاوره نوجوان در اصفهان هیچ الزامات رسمی از نظر سخت افزاری فنی دانش آموزان ، اعم از رومیزی ، رایانه لپ تاپ یا دستگاه دارای برگه ، تعیین نشده بود. با این حال ، به آنها دستور داده شد که از طریق دستگاه تلفن هوشمند به جلسه دسترسی پیدا نکنند. برای پذیرش هرچه بیشتر دانش آموزان در دوره ای که بسیاری از چرخش های بالینی دیگر به حالت تعلیق درآمده بود ، ثبت نام کلی دوره به 20 دانش آموز در هر دوره 4 drazingazor هفته ای افزایش یافت. دانش آموزان بر اساس ترجیح دانش آموزان به چرخش های تصویربرداری زیرمجموعه هفتگی اختصاص داده شدند.

بیشتر  # 6 روش جهت مشاوران $ پانسیون مطالعاتی در اصفهان

مشاوره نوجوان در اصفهان در کتابخانه چه فعالیت هایی را انجام می دهند؟

و کتابخانه در اصفهان مشابه دوره معمول ، اغلب توزیع نابرابر دانش آموزان بین چرخش ها وجود داشت ، از 0 تا 4 دانش آموز در هفته. حضور دانش آموزان الزامی بود. اگرچه این نسخه خطی بر تجربه یادگیری رادیولوژی بالینی متمرکز است ، باید توجه داشت که مطالب آموزشی باقیمانده دوره رادیولوژی معمولی نیز به یادگیری از راه دور تبدیل شده است: جلسات یادگیری تعلیمی و جلسات قبلی گروه های کوچک از راه دور ارائه می شد. دکتر آذین گازر در حالی که برخی از فعالیت های حضوری لغو شد ، محتوای آموزشی ارائه شده به دانش آموزان بدون تغییر بود. درک مشارکت دانش آموزان و ارزش مشاوره نوجوان در اصفهان آموزشی برای ارزیابی درک دانش آموزان در مورد تجربه آموزش از راه دور بالینی ، ابتدا از هیئت بررسی نهاد ما تأیید شد.

 دو گروه دانشجویی برای شرکت در یک نظرسنجی اختیاری که توسط برنامه Qual-trics (Qualtrics، Provo، UT) از طریق پیوند ایمیل ناشناس شرکت کرده بودند ، شرکت کردند. گروه اول شامل کسانی بود که دوره رادیولوژی معمولی را با سالن مطالعه حضوری تکمیل کردند چرخش در طول 6 ماه قبل از همه گیری (“معمولی”). دومیناین گروه شامل دانش آموزانی بود که دوره رادیولوژی از راه دور را با استفاده از VRO جایگزین تجربه مطالعه حضوری در اتاق مطالعه طی 3 ماه کتابخانه در اصفهان پس از ورود همه گیری کردند (“از راه دور”). همه شرکت کنندگان در مطالعه در حال حاضر دانشجوی دانشکده پزشکی گروسمن NYU بودند که دوره رادیولوژی عمومی را به اتمام رساندند و برای مشارکت خود نمره ای دریافت کردند. در شکل 2:مشاوره نوجوان در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  7اختلاف های $کتابخانه در اصفهان با سالن مطالعاتی چیست؟

 

مشاوره نوجوان در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:مشاوره نوجوان در اصفهان

سالن های مطالعاتی با کتابخانه ها چه تفاوت هایی دارند؟

در مجموع 36 دانش آموز معمولی که در حال حاضر ثبت نام کرده اند (24 دانش آموز سال سوم ، 12 دانش آموز سال دوم) و 47 دانش آموز از راه دور (14 دانش آموز سال سوم ، 33 دانش آموز سال دوم) مورد بررسی قرار گرفتند. دانشجویانی که در بهار سال 2020 قبل از مدیریت نظرسنجی فارغ drazingazor التحصیل شده بودند ، شامل نمی شدند. این نظرسنجی یکبار انجام شد و بنابراین همه دانش آموزان مناسب ، اعم از معمولی مشاوره نوجوان در اصفهان و از راه دور ، را در نه دوره آموزشی قبلی شامل شد. دوره نظرسنجی به مدت 1 هفته باز بود. از پاسخ دهندگان نظرسنجی خواسته شد.

تا به مجموعه ای از اظهارات با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت با فرکانس درک شده پاسخ دهند: همیشه ، معمولاً ، تقریباً در نیمی از زمان ، به ندرت ، هرگز. بیانیه ها (فهرست شده در جدول 1) به منظور سنجش احساس مشارکت دانش آموزان در بازبینی امتحانات رادیولوژی ، محدودیت های فنی آنها و ارزش آموزشی تجربه یادگیری طراحی شده است. بر اساس تعداد پاسخ دهندگان ، از آزمون t مستقل پارامتری برای تعیین اهمیت نتایج متفاوت بین دو گروه دانش آموز استفاده شد.

پانسیون های مطالعاتی چه خصوصیت هایی را دارا می باشند؟

پانسیون های مطالعاتی  خصوصیت های متعددی را دارد.

کتابخانه ها چه ویژگی هایی را دارا می باشند؟

کتابخانه ها مکانی با سکوت کامل می باشند.

سالن های مطالعاتی چه مشاورانی را جهت کمک کردن به داوطلبان دارد؟

سالن های مطالعاتی مشاوران برتر و ماهر در زمینه کمک کردن به داوطلبان دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما