8 مزیت های # مهم بهترین روانشناس در اصفهان چیست؟

بهترین روانشناس در اصفهان | روانشناس خوب در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان بهترین روانشناس
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 901

فهرست مطالب

سرچشمه گرفتند. دو شرکت‌کننده بهترین روانشناس در اصفهان دوره پیشرفته رادیولوژی؟

میانگین طول مدت روانشناس خوب در اصفهان سه گروه؟

عوامل جمعیت شناختی زیر تفاوت بیمارستان معنی داری نداشتند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان

شکل 2:روانشناس خوب در اصفهان

سرچشمه گرفتند. دو شرکت‌کننده بهترین روانشناس در اصفهان دوره پیشرفته رادیولوژی؟

با استفاده از SPSS (آمار IBM SPSS برای ویندوز، نسخه 24. بهترین روانشناس در اصفهان 0. Armonk، NY: IBM Corp. Released 2016) انجام شد. 3. نتایج 3.1. جمعیت شناسی شرکت کنندگان شرکت کنندگان (N = 27، میانگین سنی = 42.1 سال، SD = 10.4، 67٪ زن) از هجده بیمارستان مختلف در هفت کشور اروپایی (هلند، بلژیک، بریتانیا، فرانسه، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا) سرچشمه گرفتند. دو شرکت‌کننده ساکن در یک دوره پیشرفته رادیولوژی سینه بودند، 25 نفر دیگر رادیولوژیست دکتر آذین گازر با میانگین طول شغلی 10 سال (SD = 9.0). شرکت کنندگان به طور متوسط ​​3.9 روز در هفته (SD = 1.2) به عنوان رادیولوژیست  روانشناس خوب در اصفهان پستان کار کردند. نه شرکت‌کننده نیز تجربه قبلی با ارزیابی CEM داشتند (میانگین طول مدت = 3.15 سال، SD = 1.62). سه گروه. در شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان مشاهده نمایید.

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان

مورد مطالعه در هیچ یک از عوامل جمعیت شناختی زیر تفاوت معنی داری نداشتند: سن، جنسیت، کشور، دوره شغلی، تجربه در CEM، و میانگین ساعات کار رادیولوژی پستان در هفته. در آنالیز واریانس یک طرفه با مقایسه سه گروه، بالاترین مقدار F (2، 26) = 1.91، p = 0.19 بود. فرآیند خواندن و معیارهای عملکرد تشخیصی در هر گروه در جدول 1 آمده است. نتایج آزمون‌های t مستقل بر روی فرآیند بهترین روانشناس در اصفهان خواندن و معیارهای عملکرد تشخیصی را می توان در جدول 2 یافت. 3.2. تأثیر drazingazor پروتکل آویزان فرآیند خواندن و معیارهای عملکرد تشخیصی دو گروه CEM در دو ستون اول جدول 1 آمده است. معیارهای حرکت چشم دو گروه CEM به طور کلی مشابه هستند. این یافته ها فرآیند خواندن مشابهی را برای دو گروه

میانگین طول مدت روانشناس خوب در اصفهان سه گروه؟

CEM نشان می دهد. علاوه بر این، گروه RC-LE برای خواندن تصویر RC 6.3 ثانیه و برای خواندن تصویر LE 7.3 ثانیه زمان نیاز داشتند در حالی که گروه LE-RC به ترتیب به طور متوسط ​​5.8 و 14 ثانیه برای خواندن تصاویر RC و LE به ترتیب زمان صرف کردند. در نهایت، در گروه RC-LE معیارهای عملکرد تشخیصی بین دو گروه CEM با مقدار AUC 0.93 برای گروه RC-LE و 0.96 برای گروه LE-RC به همان اندازه بالا است. علاوه بر این، نتایج آزمون‌های t مستقل در مورد فرضیه 1 در جدول 2 روانشناس خوب در اصفهان آمده است. بنابراین شرکت کنندگان هر دو گروه RC-LE و LE-RC اقدامات حرکتی دکتر آذین گازر چشم مشابهی در تصاویر RC و تصاویر LE داشتند. با این حال، تأثیر قابل توجهی از پروتکل آویزان بر روی

زمان خواندن در هر مورد یافت شد، که نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان گروه RC-LE به طور متوسط ​​به 6.20 ثانیه کمتر برای ارزیابی یک مورد بیمار نیاز داشتند. شرکت کنندگان هر دو گروه به زمان مشابهی برای ارزیابی تصاویر RC نیاز داشتند. اثر قابل توجهی از آویزان کردن پروتکل بر زمان خواندن تصاویر LE پیدا شد، که نشان می دهد شرکت کنندگان گروه RC-LE به زمان کمتری برای ارزیابی تصویر LE در مقایسه با گروه LE-RC نیاز داشتند. به طور کلی، آزمون‌های t در عملکرد تشخیصی غیرمعنی‌دار بودند، که نشان‌دهنده حساسیت، ویژگی و مقدار AUC مشابه برای هر دو گروه CEM است. 3.3. تفاوت بین تصاویر RC و تصاویر LE در فرآیند خواندن و معیارهای عملکرد تشخیصی فرآیند خواندن و معیارهای عملکرد تشخیصی تصاویر RC و LE در چهار. در شکل 2:روانشناس خوب در اصفهان مشاهده نمایید.

روانشناس خوب در اصفهان دکتر آذین گازر

روانشناس خوب در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:روانشناس خوب در اصفهان

عوامل جمعیت شناختی زیر تفاوت بیمارستان معنی داری نداشتند؟

ستون اول جدول 1 آمده است. میانگین تعداد تثبیت در drazingazor تصاویر RC کمتر روانشناس خوب در اصفهان است. تثبیت 3.24 و 2.75 در تصاویر RC و 3.58 و 4.15 تثبیت در تصاویر LE. این تفاوت با مقدار p 0.003 قابل توجه است. میانگین زمان ثابت خالص نیز در تصاویر RC کمتر است، 1280 و 1025 میلی‌ثانیه در مقایسه با 1301 و 1444 میلی‌ثانیه برای تصاویر LE. این تفاوت نیز قابل توجه است، 0.029 = p. زمان برای اولین تثبیت در تصاویر RC کمتر است، در مقایسه با 773 و 1107 میلی ثانیه

d تا 888 و 1295 ms برای تصاویر LE اما این تفاوت غیر قابل توجه است، p = 0.22. علاوه بر این، شرکت‌کنندگان تصاویر RC را سریع‌تر در مقایسه با تصاویر LE می‌خوانند، p <.001. در نهایت، شرکت کنندگان در حساسیت تصاویر RC، 99% و 98% در مقایسه با 100% و 80%، p = 0.004 و بالاتر در ویژگی در تصاویر RC، 90% و 94% در مقایسه با 85% و 80% امتیاز کسب کردند. = 0.019 در مقایسه با تصاویر LE. نتایج کامل آزمون‌های t نمونه زوجی RC در مقایسه با تصاویر LE در جدول 3 آمده است. 3.4. مقایسه

سرچشمه گرفتند. دو شرکت‌کننده بهترین روانشناس در اصفهان دوره پیشرفته رادیولوژی؟

یافت شد. به طور خلاصه، شرکت‌کنندگان در گروه‌های.

میانگین طول مدت روانشناس خوب سه گروه؟

تصاویر RC کمتر است، در مقایسه با 773 و 1107 میلی ثانیه.

عوامل جمعیت شناختی زیر تفاوت بیمارستان معنی داری نداشتند؟

تصویر LE در مقایسه با گروه LE-RC نیاز داشتند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما