8 مورد از #بهترین هایی که کتابخانه در اصفهان دارد چیست؟؟

کتابخانه در اصفهان 30 درجه بر ثانیه با استفاده از برنامه نمایش داده (SR Research Ltd.، کانادا). برای کاهش میزان نویز ناشی از الگوریتم تشخیص تثبیت و رفتارهای ساکادیک سطح پایین. مانند اصلاحات سریع خطاهای موقعیت فرود (گلیسادها). معیار حذف برای مدت زمان تثبیت کمتر از 80 ms (2.6٪) و > 1200 بود. ms (0.2%). این استاندارد میدانی است (به Hawelka, Gagl, & Wimmer, 2010 مراجعه کنید). چهار مدل‌های خطی با اثرات مختلط مجزا (تعمیم‌یافته) [(G)LMM. Breslow & Clayton، 1993]. برای هر متغیر وابسته برازش شدند. این رویکرد استاندارد میدانی تحلیل در تحقیقات حرکت چشم در مورد خواندن است. سایت کتابخانه های اصفهان تجزیه و تحلیل ها با استفاده از موتور نرم افزار آماری R (نسخه 3.4.2؛ تیم R Core، 2017). در محیط R Studio (نسخه 1.0.136؛ RStudio انجام شد. 1 تجزیه و تحلیل احتمال و مدت زمان اسکیمینگ اثرات آماری معنی داری به جز تسلط خواندن بر مدت زمان اسکیمینگ ایجاد نکرد.

عنوان سامانه کتابخانه های عمومی اصفهان
دپارتمان اوج شید
نویسنده امیر ضیایی
تعداد کلمات 870
زمان مطالعه 8 دقیقه

فهرست مطالب:

مدل نهایی فقط شامل اثر اصلی کتابخانه اصفهان روانی خواندن

نتایج نشان داد که پیشرفت اولیه در خواندن در دانش‌آموزان

انتظار می رود، توانایی رمزگشایی کند کتابخانه اصفهان بیشتر شود.

متغیرهای تثبیت-مدت توزیع شده با گاما برای به دست آوردن توزیع های نرمال

فهرست تصاویر:

کتابخانه اصفهان  1

کتابخانه مرکزی اصفهان  2

مدل نهایی فقط شامل اثر اصلی کتابخانه در اصفهان روانی خواندن

 •  که کتابخانه در اصفهان مدت زمان تثبیت پیشرونده را 19.7٪ کاهش داد (95٪ فاصله اطمینان [CI] = 15.8٪ – 22.7٪).
 • زمانی که مدت تثبیت تدریجی برای خواننده متوسط 1700 میلی ثانیه بود (شکل 2). تنوع تصادفی در مدت زمان تثبیت تدریجی
 • نسبتاً کوچک بود. بزرگترین اثر تصادفی وقفه در افراد با 95٪ فاصله اطمینان (CI) 1633-1781 میلی ثانیه بود
 • با توجه به سوال دکتر آذین گازر اول تحقیق، که می‌پرسید چه اقداماتی برای حرکت چشم منعکس‌کننده
 • خواندن هدفمند است، مدت زمان تثبیت پیشرونده به وضوح چنین نیست. سوال دوم تحقیق این بود
 • که کدام مهارت های شناختی خواندن هدفمند را تعدیل می کند. همانطور که انتظار می رفت
 • مدت سایت کتابخانه عمومی اصفهان زمان تثبیت تدریجی به شدت منعکس کننده روان خواندن بود، اما نه FOKE که ممکن است بر اساس مطالعات قبلی
 • در بزرگسالان انتظار می رفت (Calvo، 2005؛ Kaakinen و همکاران، 2003). سومین سوال پژوهشی این سوال را مطرح کرد
 • که کدام اقدامات سایت کتابخانه اصفهان حرکات چشم نسبت به مشکلات توجه حساس هستند.

کتابخانه در اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

کتابخانه در اصفهان  1

نتایج نشان داد که پیشرفت اولیه در خواندن در دانش‌آموزان

برای افزایش استحکام  کتابخانه در اصفهان اندازه گیری. دو تثبیت رگرسیون در طول خواندن پاس اول به عنوان معیار برای طبقه بندی بازرسی مجدد تعیین شد. که در سال 1816 از 3168 مشاهده (57.3٪) بود. مدل نهایی شامل تأثیرات اصلی مرتبط بودن و روانی خواندن بود. جدول 3 تخمین پارامترها و نتایج آزمون های آماری دکتر آذین گازر را نشان می دهد. و شکل 2 میانگین های حاشیه ای را تخمین زده است. ارتباط و روان خواندن تأثیرات اصلی زیر را داشت: احتمال رگرسیون زمانی که دانش‌آموزان جملات مربوطه را می‌خواندند. نسبت به خواندن جملات نامربوط (47%) بیشتر بود. یک افزایش SD در روان خواندن. احتمال رگرسیون را با نسبت شانس 0.73 (95% CI = 0.63-0.84) کاهش داد. میانگین تصادفی سایت کتابخانه های اصفهان بزرگ برای دانش‌آموزان (63/0) تفاوت‌های فردی بزرگی را در احتمال ایجاد رگرسیون. به طور کلی نشان می‌دهد (95% فاصله اطمینان (CI = 34-87%). صرف نظر از سطح روانی خواندن یا ارتباط جمله و کلمه را دارد.  این نتایج نشان می‌دهد که تأثیر ارتباط ابتدا در بازرسی‌های مجدد در طول خواندن اولیه جملات مربوطه آشکار می‌شود.

 انتظار می رود، توانایی رمزگشایی کند کتابخانه در اصفهان بیشتر شود.

 1. برخلاف کتابخانه در اصفهان مطالعات قبلی که خواندن متن توضیحی را بررسی می‌کردند (به عنوان مثال Kaakinen و همکاران، 2015)
 2. معیارهای دانش و عملکرد مورد استفاده در مطالعه حاضر (FOKE، خرده مهارت اطلاعات)
 3. با احتمال بازرسی مجدد مرتبط نبودند. دانش آموزان با و بدون مشکلات توجه، بازرسی های مجدد را
 4. با احتمال مساوی انجام دادند. تنوع فردی قابل توجهی در احتمال بازرسی
 5. مجدد وجود سایت کتابخانه عمومی اصفهان داشت که با روان خواندن یا ارتباط جمله مرتبط نبود.
 6. در مجموع 2303 از 3168 مشاهده که شامل حداقل یک رگرسیون منفرد (72.7٪) تجزیه و تحلیل شد.
 7. تنها شش مقدار drazingazor به عنوان مقادیر پرت حذف شدند.
 8. مدل نهایی شامل تأثیرات اصلی از نظر آماری معنی دار ارتباط و روانی خواندن بود
 9. (جدول 3). میانگین حاشیه ای تخمین زده شده (شکل 2) نشان داد که یک افزایش SD در روان خواندن
 10. مدت بازرسی مجدد سایت کتابخانه اصفهان را تا 12% کاهش داد زمانی که مدت بازرسی مجدد خواننده متوسط 650 میلی ثانیه بود.
کتابخانه در اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

کتابخانه در اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

کتابخانه مرکزی اصفهان  2

متغیرهای تثبیت-مدت توزیع شده با گاما برای به دست آوردن توزیع های نرمال

به شکل log-trans-شکل شدند کتابخانه در اصفهان که نیاز به برازش چند جمله ای پیچیده را کاهش داد (Hohenstein et al., 2017). به دلیل واریانس زیاد در متغیرهای وابسته، مقادیر تغییر شکل log کوچکتر. یا بزرگتر از 2.5 انحراف استاندارد از میانگین دانش آموز حذف شدند (de Leeuw et al., 2016a, 2016b). مدت زمان تثبیت سامانه کتابخانه های عمومی اصفهان یک جمله و دنباله های پایین و بالا هر متغیر وابسته. که در بخش نتایج برای هر اندازه گیری مشخص شده است، drazingazor نیز حذف شدند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما