8 ویژگی های # گوناگون بهترین روانشناس در اصفهان چیست؟

بهترین روانشناس در اصفهان | بهترین مرکز مشاوره در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان بهترین روانشناس
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 907

فهرست مطالب

عملکرد تشخیصی. برای مقایسه بهترین روانشناس در اصفهان فرآیند خواندن؟

شرکت کنندگان پروتکل RC-LE عملکرد بهترین مرکز مشاوره در اصفهان تشخیصی یکسانی؟

ناهنجاری ها ارائه نمی دهد [19،20]. فرآیند تفسیر پس از.

فهرست تصاویر

شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان

شکل 2:بهترین مرکز مشاوره در اصفهان

عملکرد تشخیصی. برای مقایسه بهترین روانشناس در اصفهان فرآیند خواندن؟

عنوان متغیرهای وابسته عملکرد تشخیصی. برای مقایسه فرآیند خواندن بهترین روانشناس در اصفهان شرکت‌کنندگان (میانگین تعداد تثبیت، میانگین زمان خالص ماندن و میانگین بهترین مرکز مشاوره در اصفهان زمان خواندن) بر روی تصاویر RC و تصاویر LE از همان موارد بیمار (فرضیه 2) از آزمون‌های t زوجی نمونه استفاده شد. در نهایت، برای مقایسه فرآیند خواندن (میانگین زمان ماندن خالص، میانگین زمان تا اولین تثبیت و میانگین زمان ارزیابی) و عملکرد تشخیصی (حساسیت، ویژگیUC) دو گروه CEM در مقابل گروه FFDM (فرضیه 3) آنالیز واریانس یک طرفه با  دکتر آذین گازر گروه های CEM در تضاد با گروه FFDM استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها سریعتر به سمت این نواحی سوق می دهد، که با حرکات چشمی کارآمدتر منعکس می شود. با این حال، حرکات چشم در مطالعه ما در هر دو گروه مشابه بود. در شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان مشاهده نمایید.

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان

در حالی که حرکات چشم می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد جستجوی بصری و توجه ارائه دهد، اما پاسخ های قطعی در مورد چگونگی تفسیر ناهنجاری ها ارائه نمی دهد [19،20]. فرآیند بهترین روانشناس در اصفهان تفسیر پس از تشخیص یک ناهنجاری تا حدی با میانگین زمان خواندن منعکس می شود [13]. تفاوت یافت شده در میانگین زمان خواندن بین دو پروتکل عمدتاً ناشی از میانگین زمان پایین‌تر خواندن تصاویر LE است، زیرا زمان‌های خواندن تصاویر RC بین دو پروتکل تفاوتی نداشت. علاوه بر این، شرکت کنندگان پروتکل RC-LE عملکرد تشخیصی یکسانی را در مقایسه با پروتکل LE-RC نشان دادند. drazingazor ترکیبی از 66 K. van Geel، و همکاران. مجله اروپایی رادیولوژی 117 (2019) 62-68 زمان خواندن کوتاه‌تر و عملکرد تشخیصی به همان اندازه نشان می‌دهد که ناهنجاری‌ها توسط.

شرکت کنندگان پروتکل RC-LE عملکرد بهترین مرکز مشاوره در اصفهان تشخیصی یکسانی؟

رادیولوژیست‌ها با استفاده از پروتکل RC-LE در مقایسه با پروتکل LE-RC راحت‌تر تفسیر می‌شوند. دوم، مشخص شد که شرکت‌کنندگان گروه‌های CEM در تصاویر RC کمتر و کوتاه‌تر روی بدخیمی‌ها در مقایسه با تصاویر LE تثبیت می‌کنند. بنابراین فرضیه 2 تایید شد. تثبیت های کمتر و زمان کمتر مورد نیاز برای تثبیت ناهنجاری ها برای ارزیابی یک مورد بیمار می تواند نشان دهنده این باشد که فرآیند تفسیر تصاویر RC کارآمدتر بوده است [13]. شرکت کنندگان ضایعات بدخیم را در تصاویر RC در مقایسه با بهترین مرکز مشاوره در اصفهان تصاویر LE زودتر تثبیت نکردند زیرا زمان تا اولین تثبیت تفاوتی نداشت. دکتر آذین گازر با این حال، با توجه به انحرافات استاندارد قابل توجه، یک اثر بالقوه و در عین حال کوچک بین دو دسته تصویر ممکن است قابل تشخیص نباشد. علاوه بر این، شرکت کنندگان در عملکرد تشخیصی در تصاویر RC در

مقایسه با تصاویر LE امتیاز بیشتری کسب کردند. با این حال، این مشاهدات کمتر مرتبط است، زیرا در عمل بالینی تصاویر RC و LE با هم ارزیابی می شوند. سوم، مشخص شد که فرآیند خواندن در تصاویر LE مشابه فرآیند خواندن تصاویر FFDM است، که یافته‌های مطالعات قبلی را تأیید می‌کند که از نظر تشخیصی برابر هستند [5،6]. مطابق با بسیاری از مطالعات قبلی، مطالعه ما همچنین نشان داد که عملکرد تشخیصی در گروه‌های CEM در مقایسه با FFDM معمولی برتر بود [1،2،5،21]. بنابراین فرضیه 3 تا حدی پشتیبانی شد. تصاویر LE قابل مقایسه با تصاویر FFDM [5] هستند و این شباهت احتمالاً باعث یک استراتژی خواندن مشابه می شود. یافته های این مطالعه ممکن است پیامدهای بالینی داشته باشد. در شکل 2:بهترین مرکز مشاوره در اصفهان مشاهده نمایید.

بهترین مرکز مشاوره در اصفهان دکتر آذین گازر

بهترین مرکز مشاوره در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:بهترین مرکز مشاوره در اصفهان

ناهنجاری ها ارائه نمی دهد [19،20]. فرآیند تفسیر پس از.

جامعه تصویربرداری، نگرانی در مورد افزایش زمان خواندن امتحانات CEM وجود دارد، زیرا شامل دو برابر تعداد تصاویر به ازای هر بیمار است. این ممکن است منجر به افزایش بهترین مرکز مشاوره در اصفهان قابل توجهی در بار کاری کارکنان رادیولوژی شود. همچنین لبرون-زاپاتا و همکاران. [22] نشان داد که CEM حتی ممکن است به عنوان ابزار غربالگری برای زنان با خطر بالای ابتلا به سرطان drazingazor سینه در نظر گرفته شود. هنگامی که حجم بالایی از امتحانات CEM تولید می شود، مانند تنظیمات غربالگری، افزایش زمان خواندن مطلوب نیست. این بررسی نشان می دهد که تا زمانی که از پروتکل حلق آویز RC-LE استفاده می شود، این استدلال ها ممکن است کمتر نگران کننده باشند.

 

علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که حساسیت می تواند با 25٪ (از 79٪ به 99٪) و ویژگی با 13٪ (از 80٪ به 90٪) با زمان های خواندن مشابه، زمانی که یک پروتکل حلق آویز RC-LE در یک غربالگری اتخاذ می شود، افزایش می یابد. به جای استاندارد فعلی FFDM تنظیم کنید. تا آنجا که ما می دانیم، این اولین مطالعه در مورد تأثیرات اصلاح پروتکل آویزان .

عملکرد تشخیصی. برای مقایسه بهترین روانشناس در اصفهان فرآیند خواندن؟

در تصاویر RC توجه رادیولوژیست ها را.

شرکت کنندگان پروتکل RC-LE عملکرد بهترین مرکز مشاوره تشخیصی یکسانی؟

زمانی که یک پروتکل حلق آویز RC-LE در.

ناهنجاری ها ارائه نمی دهد [19،20]. فرآیند تفسیر پس از؟

پروتکل حلق آویز RC-LE استفاده می شود، این استدلال ها.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما