9 کاربردهای # برتر بهترین روانشناس در اصفهان را بدانید؟

بهترین روانشناس در اصفهان | مشاوره نوجوان در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان بهترین روانشناس
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 904

فهرست مطالب

کارآمدتر نبودند، اما در عملکرد بهترین روانشناس در اصفهان در مقایسه؟

مشاوره نوجوان در اصفهان بالاتری داشته باشند. کاهش متوسط ​​در زمان؟

یا خیر استفاده می شود. رادیولوژیست های خواندن و معیارهای با؟

فهرست تصاویر

شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان

شکل 2:مشاوره نوجوان در اصفهان

کارآمدتر نبودند، اما در عملکرد بهترین روانشناس در اصفهان در مقایسه؟

CEM در طول فرآیند خواندن کارآمدتر نبودند، اما در عملکرد بهترین روانشناس در اصفهان تشخیصی در مقایسه با فقط FFDM امتیاز بالاتری کسب کردند. 65 K. van Geel، و همکاران. مجله اروپایی رادیولوژی 117 (2019) 62-68 میز 1 فرآیند خواندن و معیارهای عملکرد تشخیصی در هر گروه و هر دسته تصویر. RC-LE (N = 10) LE-RC (N = 9) FFDM-ONLY (N = 8) RC LE RC LE / FFDM اندازه گیری فرآیند خواندن واحد μ (SD) μ (SD) μ (SD) μ (SD) / μ (SD) میانگین تعداد دکتر آذین گازر تثبیت شماره 3.24 (1.24) 3.58 (1.74) 2.75 (1.74) 4.15 (2.23) 5.26 (2.94) میانگین زمان خالص خالص ms 1280 (356) 1301 (495) 1025 (502) 1444 (780) 2243 (1248) میانگین زمان تا اولین تثبیت ms 773 (333) 888 (481) 1107 (635) 1295 (691) 1197 (580) میانگین زمان . در شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان مشاهده نمایید.

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان

خواندن هر تصویر s 6.30 (2.44) 7.31 (4.07) 5.82 (2.76) 14.0 (4.26) 12.8 (7.19) معیارهای عملکرد تشخیصی واحد μ (SD) μ (SD) μ (SD) μ (SD) / μ (SD) حساسیت کلی % 100 (0) 98 (7.4) 79 (13) حساسیت در هر تصویر % 99 (4.0) 100 (0) 98 (7.0 80 (11) ویژگی کلی % 87 (15) 94 (7.2) 80 (17) ویژگی در هر تصویر % 90 (10) 87 (15) 94 (7.2) 80 (8.4) مساحت مشاوره نوجوان در اصفهان زیر منحنی 0.93 (.075) .96 (.048) .80 (.055) جدول 2 آزمون‌های t مستقل در فرآیند خواندن و معیارهای عملکرد تشخیصی با گروه RC-LE در مقابل LE-RC به عنوان متغیرهای drazingazor مستقل. اندازه گیری فرآیند خواندن t df p میانگین تفاوت (95%-CI) تعداد ثابت (RC) 0.68 16.51.48 (-1.02 – 1.99) تعداد ثابت (LE) -.58 16.57 -.56 (-

بیشتر  4 مواردهای $ کاربردی بهترین روانشناس در اصفهان را بدانید؟

مشاوره نوجوان در اصفهان بالاتری داشته باشند. کاهش متوسط ​​در زمان؟

2.61 – 1.49) زمان ثابت خالص (RC) 1.24 16.23 205 (-180 – 689) زمان ثابت خالص (LE) -.47 16.65 308 (-796 – 509) زمان تا اولین تثبیت (RC) -1.40 16.18 -334 (-841 – 173) زمان تا اولین تثبیت (LE) -1.45 – 16.17 -407 (-1008 – 194) زمان خواندن در هر مورد −2.20 16.04 −6.2 (-12.2 – 2.65) زمان خواندن در هر تصویر (RC) 0.49 16.63 5.98 (-2.00 – 3.20) زمان خواندن در هر تصویر (LE) -3.38 16.004 -6.56 (-10.7 – 2.45) اندازه گیری عملکرد تشخیصی t df p میانگین بهترین روانشناس در اصفهان تفاوت (95%-CI) حساسیت کلی 1.00 8.00 0.35 .25 (-.032 – 0.082) حساسیت (RC) 0.52 17.61.026 (-.042 – 0.069) حساسیت (LE) 5.49 8.00 .001 .20 (.13 – 0.27) ویژگی دکتر آذین گازر کلی -1.39 13.17.20.053 (-.19 – 0.041) ویژگی

(RC) -.94 17.36 -.040 (-.12 -.046) ویژگی (LE) 1.24 17.23.056 (-.050 – 0.19) مساحت زیر منحنی -.83 17.42.030 (-.086 – 0.037) جدول 3 آزمون‌های t نمونه جفتی فرآیند خواندن و معیارهای عملکرد تشخیصی روی تصاویر RC و LE. متغیر t df p میانگین تفاوت (95%-CI) تعداد تثبیت: 0.87 – 17.003 -3.47 (-1.40 تا -.33) زمان خالص ماندگاری -2.38-17.029-220 (-415- تا -25) زمان تا اولین مشاوره نوجوان در اصفهان تثبیت −1.27 17.22−152 (-405 – 101) زمان خواندن در هر تصویر −4.30 17 <.001 −4.60 (-6.86 تا 2.34-) حساسیت 3.32 18.004.088 (.032 – 0.14) ویژگی 2.58 18.019.076 (.014 – 0.14) 4. بحث به طور کلی، ایستگاه های کاری اختصاصی CEM با یک پروتکل حلقوی LE-RC پیکربندی می شوند [18]. از این رو، رادیولوژیست ها معاینه را ابتدا با تصاویر LE شروع می کنند. در شکل 2:مشاوره نوجوان در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  56 مزیت های # مهم بهترین روانشناس در اصفهان را بدانید؟

مشاوره نوجوان در اصفهان دکتر آذین گازر

مشاوره نوجوان در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:مشاوره نوجوان در اصفهان

یا خیر استفاده می شود. رادیولوژیست های خواندن و معیارهای با؟

و آنها را به عنوان تصاویر معمولی FFDM ارزیابی می کنن drazingazor د [5]. سپس از تصویر RC برای بررسی اینکه آیا ضایعات (که در تصویر LE مشاهده شد) افزایش یافته یا خیر استفاده می شود. رادیولوژیست های با تجربه در خواندن موارد CEM گزارش کردند که ضایعات در تصاویر RC بیشتر از تصاویر LE برجسته هستند. با معکوس کردن پروتکل حلق آویز فعلی، توجه رادیولوژیست می تواند بلافاصله به مناطق مشاوره نوجوان در اصفهان آشکار جلب شود. بنابراین رادیولوژیست ها می توانند ضایعات را تا 31٪ (6 ثانیه) سریعتر پیدا کنند بهترین روانشناس در اصفهان و اگر تصویر RC را قبل از تصویر LE ارزیابی کنند، به طور بالقوه می توانند عملکرد تشخیصی بالاتری داشته باشند.

کاهش متوسط ​​در زمان خواندن 6 ثانیه ممکن است کوچک به نظر برسد. با این حال، تفاوت رادیولوژیست ممکن است افزایش یابد روزانه شاید ده ها یا حتی صدها مورد را بخوانید. علاوه بر این، این تفاوت‌ها در زمان‌های مطالعه در رادیولوژیست‌هایی که از نظر متخصص هستند، مشاهده شد. دقت و همچنین سرعت این تفاوت‌ها حتی ممکن است در رادیولوژیست‌های با تجربه کمتر آشکارتر باشد.

کارآمدتر نبودند، اما در عملکرد بهترین روانشناس در مقایسه؟

تثبیت و میانگین زمان خواندن به عنوان متغیرهای وابسته.

مشاوره نوجوان بالاتری داشته باشند. کاهش متوسط ​​در زمان؟

گزارش کردند که ضایعات در تصاویر RC بیشتر از تصاویر.

یا خیر استفاده می شود. رادیولوژیست های خواندن و معیارهای با؟

ممکن است در رادیولوژیست‌های با تجربه کمتر آشکارتر باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما