ترجیحی V1 چپ را در مقایسه با V1 راست نشان می‌دهند.

خانهدرباره ماگالریتماس با ما