10 روش & مهم برای ثبت نام در کتابخانه در اصفهان که باید بدانید؟

کتابخانه در اصفهان در راستای این توضیح و مطالعه فنگ و همکاران. (2013)، چندین مطالعه بعدی نتایج مشابهی را گزارش کرده اند (Forrin, Risko, 1.4. مزایای بالقوه سرگردانی ذهن drazingazor  برای مطالعه ادبیاتی که تاکنون مورد بحث قرار گرفته است در درجه اول به این موضوع توجه داشته است

عنوان مقاله کتابخانه های مختلط اصفهان
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

متن آموزنده کتابخانه درشهر  اصفهان در مورد عملکرد از ریه؟

شده است (Amstad, 1978). با توجه به انتشار اولیه Björnsson ؟

«متوسط کتابخانه در شهر  اصفهان  ​​آسان» (70 تا 80)، «آسان» (80 تا 90)؟

صفت کتابخانه در شهر  اصفهان نیز به طور مثبت با MW در ؟

فهرست تصاویر

کتابخانه در شهر اصفهان  1

کتاب های کتابخانه استان  اصفهان  2

متن آموزنده کتابخانه در اصفهان در مورد عملکرد از ریه؟

های انسان از یک کتاب زیست شناسی کلاس هشتم انتخاب شد و متعاقباً برای ایجاد سه نسخه متنی که از نظر خوانایی متفاوت بودند، اقتباس شد (به پیوست A.1 مراجعه کنید). نسخه «آسان» متن با مبادله کلمات با فرکانس. کتابخانه در شهر  اصفهان  1 را نشان می دهد.

 • پایین برای مترادفهای با بسامد بالا و با تقسیم و کوتاه کردن جملات در متن اصلی «متوسط» ایجاد شد.1 نسخه
 • «سخت» متن نیز مشابه آن بود. با مبادله کلمات با فرکانس کتابخانه در اصفهان  بالا با مترادف های کم بسامد و با طولانی کردن و ادغام
 • جملات در متن اصلی ایجاد شده است. موفقیت این دستکاری خوانایی با محاسبه دو شاخص خوانایی که معمولاً

برای زبان آلمانی استفاده می شود تأیید شد (به پیوست A.2 مراجعه کنید)، “Läsbarhetsindex” (LIX؛ Björnsson، 1968؛ Lenhard & Lenhard، 2014-2017). و Flesch Reading Ease (FRE; Flesch, 1948) که به آلمانی اقتباس.

 شده است (Amstad, 1978). با توجه به انتشار اولیه Björnsson ؟

(1968)، متون «بسیار آسان» در مقیاس LIX نمره زیر 20، متون «آسان» بین  کتابخانه عمومی در اصفهان  20 تا 30، متون «متوسط» بین 30 تا 40، متون «دشوار» بین 40 تا 50 امتیاز دکتر آذین گازر  دارند. و متون «بسیار دشوار» بالای 60. با توجه به زبان آلمانی، لنهارد و لنهارد.

کتابخانه در اصفهان |کتاب های کتابخانه اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

کتابخانه در اصفهان |کتاب های کتابخانه اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazo

کتابخانه در اصفهان  1

 1. (2014–2017) خاطرنشان می‌کنند که نمرات LIX کمتر از 40 برای کتاب‌های کودکان معمولی است، در حالی که نمرات
 2. بین 40 تا 50 برای داستان (روایی) معمول است. متون)، نمرات بین 50 تا 60 برای ادبیات غیرداستانی (متن های
 3. رسمی، روزنامه ها و غیره) و نمرات بالای 60 برای مطالب فنی. FRE به روشی مشابه ساخته شده است و یک تفاوت

اصلی با LIX این است که نمرات بالا نشان دهنده خوانایی کتابخانه های مختلط اصفهان  بالا است. طبق آمستاد (1978)، نمرات آزاد را می توان به «بسیار دشوار» (<30)، «دشوار» (30 تا 50)، «متوسط ​​دشوار» (50 تا 60)، «متوسط» (60 تا 70) طبقه بندی کرد.

 «متوسط کتابخانه در اصفهان  ​​آسان» (70 تا 80)، «آسان» (80 تا 90)؟

و «بسیار آسان» (> 90).همانطور که drazingazor  در جدول 1 مشاهده می شود، دستکاری خوانایی موفقیت آمیز بود تا جایی که خوانایی سه نسخه متنی به تدریج با همان فاصله زمانی بین سطوح بعدی کتابخانه عمومی در اصفهان  کاهش یافت. بنابراین، می توان.

 • مطمئن بود که نسخه «دشوار» نسبت به نسخه «متوسط» چالش بزرگتری برای خوانندگان ایجاد می کند
 • و نسخه دوم شکل 1 فرضیه های ما را در قالب یک مدل مسیر خلاصه می کند. اول، ما انتظار داشتیم که اثر منفی
 • MW را در طول خواندن بر درک مطلب تکرار کنیم که در کتابخانه در اصفهان چندین مطالعه قبلی با نمونه‌های بزرگسالان یافت شده

است (به عنوان آدرس کتابخانه های اصفهان  مثال، Feng و همکاران، 2013؛ McVay & Kane, 2012؛ Soemer & Schiefele, 2019؛ Unsworth & مک میلان، 2013). دوم، ما انتظار داشتیم که علاقه موضوعی تأثیر مستقیم مثبتی بر درک مطلب داشته باشد. کتاب های کتابخانه اصفهان  2 را نشان می دهد.

مطابق با تحقیقات قبلی در مورد علاقه موضوع (Schiefele,؟

1999)، و یک اثر مثبت غیر مستقیم از طریق کاهش MW همانطور که در مطالعات قبلی یافت شد (Soemer & Schiefele, 2019؛ آنسورث و مک میلان، 2013). سوم، ما انتظار داشتیم که یافته‌های Soemer و Schiefele (2019).

 • را تکرار کنیم، که نشان می‌دهد مشکل متن از طریق تأثیر منفی بر علاقه موضوع به طور مستقیم و غیرمستقیم
 • درک مطلب را کاهش می‌دهد. مطابق با Soemer و کتابخانه در اصفهان Schiefele (2019)، ما علاوه بر این پیش‌بینی کردیم که تأثیر
 • دشواری متن بر MW به طور کامل توسط علاقه موضوع واسطه می‌شود. در نهایت، با توجه به مگاوات سطح

صفت، ما پیش‌بینی کردیم که این متغیر بر اساس ملاحظات نظری فوق، تأثیر مستقیم مثبتی بر درک مطلب داشته باشد.تجزیه و تحلیل مجدد داده های مرازک و همکاران. (2013). در همان آدرس کتابخانه های اصفهان  زمان، ما پیش‌بینی کردیم که MW سطح

کتابخانه در اصفهان |کتاب های کتابخانه اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

کتابخانه در اصفهان |کتاب های کتابخانه اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

کتاب های کتابخانه اصفهان  2

صفت کتابخانه در اصفهان نیز به طور مثبت با MW در ؟

طول خواندن مرتبط باشد، مطابق با تحقیقات قبلی (به عنوان مثال، Mrazek و همکاران، 2013؛ همچنین رجوع کنید به McVay et al., 2009). با این حال، از  دکتر آذین گازر  آنجایی که قبلاً مشخص شده بود که MW در حین خواندن،.

درک مطلب را مختل می کند، پیش بینی؟

می شد که MW در سطح صفت .

دو اثر متضاد داشته باشد: یک اثر مستقیم ؟

مثبت بر درک با ترویج ساخت مدل ذهنی.

و یک اثر غیرمستقیم منفی؟

با افزایش MW در طول خواندن.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما